فایل ورد درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن
 • کد فایل: 7439
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 181 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 271 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 50 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل


  درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن

  ويژگيها

  جرم سازمان يافته برچسبي است كه به پديده مجرمانهاي زده ميشود كه به وسيله گروههاي خاصي صورت ميگيرد گروههايي كه اصولاً مرتكب فعلهاي مجرمانه خشن و سودآور ميشوند. بعضي از اين گروهها نيز مرتكب اعمال مجرمانه فراملي شده يا با سازمانهاي مشابه درديگر كشورها مرتبط هستند. در عين حال جرم سازمان يافته به عنوان شكلي از تبهكاري بايد از ديگر مظاهرمجرمانهاي كه به وسيله گروههايي صورت يافته ميگيرد كه صرفاً عمليات مجرمانه خود را سازماندهي ميكنند متمايز گردد.

  گروههاي جرم سازمان يافته همچنين لازم است از ديگر سازمانهايي كه به ابزارها و روشهاي اين گروه پناه برده (متوسل شده ) ولي انگيزه فكري داشته واهدافشان با اهداف گروههاي جرم سازمان يافته متفاوت است، متمايز گردند. و سرانجام جرم سازمان يافته نبايد با فعاليت مجرمانهاي مشتبه گردد كه اگر به صورت جرم ظهور نميكرد يك اقدام قانوني تلقي ميشد.چنين فعاليتهايي به عنوان جرم گروهي يا تشكيلاتي شناخته ميشوند.

  تجربه ومشاهدات عيني نشان ميدهد كه گروههاي جرم سازمان يافته تمام يا بخشي ازويژگيهاي زيرين را دارا هستند:

  1ـ هدف شركاي جرم اين است كه براي ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه براساس مباني كم وبيش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلي آنها تحصيل سود است. 3) آنها براي رسيدن به اهداف خويش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقيب مقاصد خارجي ا زخشونت به عنوان يكي از ابزار استفاده ميكنند. 4) افساد مأموران دولتيو ديگران بخشي ا زروش كار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت ماليات، فعاليتهاي تجاري انحصاري وغارتگرانه، به دنبال افزايش منافع بوده و براي نفوذ در فعاليتهاي اقتصادي مشروع و ايجاد تزلزل در آنها ازتأثير فاسد كننده خويش استفاده ميكنند. 6) آنها براي بازيابي وافزايش منافع خويش به تطهير پول متوسل مي گردند. 7) آنها اصولاً در يك محدوده ملي (داخلي ) به فعاليت ميپردازند، حتي زماني كه شعبههاي فراملي يا فعاليتهاي فراملي دارند. 8) در جايي كه گروه با تهديد سلامت جامعه و نظم عمومي يا ديگر مصالح اجتماعي و اقتصادي فعاليت ميكند، حضور و فعاليتهاي گروه تاثير منفي برجامعه دارد. 9) آنها مكرراً و نه هميشه در يك تشكيلات پيچيده و با رهبري واحد در بالاي هرم تشكيلات ، متمركز و سازماندهي ميشوند.10) از اعضاي سازمان وفاداري به آن خواسته ميشود و اين وفاداري با نظم خشك وخشن اعمال ميگردد به گونهاي كه در صورت قصور، سركشي و يا خيانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضويت در سازمان مبتي بر موفقيت شخصي از امتحاناتي است كه در ارتباط با وفاداري به سازمان ، بي رحمي و مهارتهاي تبهكارانه صورت ميگيرد و در سازمانهايfarternal con- (دوستانه) اين عضويت با يك شروع سّري همراه است. 12) سرّي بودن يكي از علامتهاي شاخص اين گروهها است.

  منابع:

  (پاورقيهاي مربوط به پيشگفتار كتاب organized crime تاليف بسيوني)

  1-see e.g. problems and Dangers posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of

  the world, U.N. world Ministerial Conference Transnational Crime , Agenda Item4 , V.N.DOC . E./Conf. 8812 (1994)

  1ـ الگوهاي عمدة گروههاي جرم سازمان يافته فراملّي عبارتند از: مافياي سيسيل (sicilian Mafia) و شاخه تاريخي آن در ايالات متحده، كوسانوسترا(cosa Nostra) گروه ژاپني يا كوزا(Yakuza) ، كارتلهاي مواد مخدر مثلث طلايي برمه، تايلندولائوس

  3- see Transnational organized Crime I (1995) , LEONID I.FITUNI/ CIS : Organized Crime and its International Activities ( 1993) , Frank pearce and Michael woodiwiss, Global Crime Coonnections:

  DYNAMICS and Control (1992) , HOWARD ABADINSKY, Organized Crime (1981)

  4- see M.cherif Bassiouni , Dffective National and International Action Against Organized Grime and

  Terrorist Activities , 4 Emory INI,L L.REVIEW . 9-42 (1990)

  5- For an early descirtion , see G.O.W. Muller, Mens Red and the Corporation: A study of the Model penal Gode position on Gorporate Criminal Liability, V.PITT.L.REV. 19:21-50, 1957.

  E.U.DOC. 12247/1/94 Rev.1.

  2ـ پيش نويس كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرم سازمان يافته درصدد ايجاد يك تعريف عمومي است كه به وسيله تعدادي از كنوانسيونهايي كه فعاليتهاي خاصي را جرم ميانگارند، دنبال ميشود.

  براساس هدف كنوانسيون، جرم سازمان يافته به معناي فعاليتهاي گروهي متشكل از سه نفر يا بيشتر با راتباطات سلسله مراتبي ياروابط شخصي است كه رهبران آنها را قادر ميسازد تا منافعي را به دست آورند يا مناطق يا بازارهايي را كنترل نمايند و در بازار قانوني بويژه از طريق زير نفوذ كنند:

  3ـ قاچاق مواد مخدر يا داروهاي روانگردان و تطهير پول به گونهاي كه دركنوانسيون 998 سازمان ملل عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان تعريف گرديد.

  4ـ قاچاق انسانها كه در كنوانسيون مبارزه با قاچاق انسانها و بهرهگيري از فواحش 2 دسامبر 1949 تعريف شد.

  5ـ جعل پول رايج كه در كنوانسيون سازمان آموزشي، علمي وفرهنگي سازمان ملل درمورد ممنوعيت و جلوگيري از ورود، خروج و انتقال مالكيت اشياي فرهنگي 14 نوامبر 1970 و كنوانسيون موسسه بينالمللي يكسان سازي حقوق مدني در مورد اشياي فرهنگي مسروقه يا صادره 24 ژوئن 1995 تعريف شده است.

   

  6ـ سرقت مواد هستهاي، سوءاستفاده يا تهديد به سوءاستفاده از آن براي صدمه به مردم كه در كنوانسيون حمايت (حفظ) فيزيكي مواد هستهاي سوم مارس 1980 تعريف شده است.

  7ـ اعمال تروريستي

  8ـ قاچاق يا سرقت سلاح ومواد يا فنآوري انفجاري

  9ـ قاچاق يا سرعت وسايل نقليه

  10ـ فساد اداري كارمندان دولتي

  11ـ بعضي از نويسندگان معتقدند كه سازمانهاي مجرمانه، به ور داخلي وبينالمللي تأسيس ميگردند همانند شركتهاي عمده، با يك شعبة مشابة كاري كه به دنبال سودآوري مناسب ميباشد كه عبارت است از ازدياد سود و كاهش بيشتر ريسك .

  بنابراين ، مثلاً كارتلهاي مواد مخدر داراي شعبههايي براي تحصيل، توليد، حمل ونقل، عمدهفروشي و خردهفروشي و معاملات مواد مخدر به همان طريق شركتهاي بينالمللي هستند.

  9- Franco Ferracvti and Francesco Bruno,La Criminalita Organizzata nella Prospettiva Criminologica, in FRANCO FERACUTI, Trattato di Cricinologia, Medicina Criminologica e psichiatria forense(1987)

  10- Tim shawcross, The War against the Mafia (1994) ; and Giovanni Falcone, Men of Honour: The Truth about the Mafia(1993) , La Mafia oggi (Gianni Tinebra ed., 1988)

  11 اين گروهها را ميتوان براي نمونه در مافياي روسيه ديد كه پايههاي عملياتي فوق را در اتحاد جماهير شوروي سابق، اروپاي شرقي ومركزي درآمريكا دارد، گزارش شده كه مافياي روسيه به قاچاق مواد هستهاي نيز اشتغال دارد. مراجعه كنيد به :

  Stephen Handelman, The Russiam Mafia, FOREIGN AFFAIRS. Mar- Apr. 1994 , at 83

  12- see. F.A.J. IANNI, BLACK MAFIA: Ethnic Secession in organized crime(1947)

  13- See. g; Globul crime Connections (frank pearce and Michael Woodiwisseds, (1993) ; The Politics and Economics of Organized crime (Herbert E.Alexander ed. 1985)

  14- در بعضي از كشورها: گانگسترهاي خيابان وگانگسترهاي جوان داراي بعضي از ويژگيهاي جرم سازمان يافته كه در بالا ذكرشان رفت، ميباشن و به موقع، بعضي از همين گروهها، كاملاً آمادة جرم سازمان يافته ميشود . مراجعه كنيد به Ianni مذكوردر پاورقي شماره 12.

  15- تحقيقات معاصر پديدة شبكههاي ميان انواع مختلف را مورد شناسايي قرار دادهاند. اين شبكهها ميتوانند با گروههاي مشابه، با اشخاص يا گروههاي ديگري كه درگير فعاليتهاي مجرمانه هستند و با ديگران در بازار مشروع كه ميتوانند كالاها وخدمات و مساعدتهاي ديگر را تأمين كنند، همراه باشند. ولي آنچه كه براي اهداف پيشگيري، كنترل و سركوبي مهم به نظر ميرسد، تمايز بين سازمانهايي كه صرفاً در محدودة ملي كار ميكنند و سازمانهايي كه بر يك مبناي بينالمللي كار ميكنند ميباشد.

   

  16- براي مثال تقاضاي فزاينده براي كوكائين و فشار بر كارتلهاي مدلين Medellin و كالي Calli موجب توسعة بسياري از گروههاي سازمان يافتة كوچكتر در آمريكاي جنوبي و گروههايي كه به عنوان كارتل با پايگاهها و فعاليتهاي جهاني كار ميكنند شده است.

  كارتلها ممكن است تمامي محصولات كوكا را كه از كشورهاي مصرف كننده ميرسد خريداري نمايند، مؤسسات مجرمانة بسيار قديميتر درمنطقه آسيا قرار دارند كه بعضي از آنان از جوامع سرّي كه براي اهداف سياسي در دهههاي گذشته تأسيس شده بودند، ظاهر شدهاند. ديگر سازمانها از ساختارهاي نظامي يا شبه نظامي پديد آمدهاند واين مدلها را حفظ كردهاند در حالي كه درتوليد غيرقانوني يا قاچاق ترياك يا هرويين محدود شدهاند. براي يك مطالعه آغازين مراجعه كنيد به:

  ANNELISE ANDERSON, The business of Organized Crime(1979)

  17- مافياي سيسيل، كاموراي نئوپوليت (Neoplitan) ، ن درنگتاي كالبري the heta N,Drag heta ، كوسانوستراي آمريكا the Amereicom cosa Nostra يك شعبة مافياي سيسيل در ميان سازمانهاي تشكيلاتي هستند كه تمايل دارند تشكيلات سنتي خويش را حفظ كنند گرچه آنها به روشهاي جديد انجام اقدامات مجرمانة خويش وفق پيدا ميكنند. رجوع كنيد به پاورقي شماره 8 بالا. همچنين رجوع كنيد به:

  KO- LIN CHIN, Extortion, Enterprise and Ethnicity (1990)

  16گاهي اين گروهها الگوهاي شبيه به سرمايهگذاريهاي تجاري قانوني را كه در بازارهاي قانوني عمل ميكنند پيروي مينمايند. از اين جنبه آنها پيچيدگي سازماني بزرگتري را كه ويژگي جوامع توسعه يافته مدرن ميباشدمنعكس مينمايند، اين موردي است در رابطه با اقدامات مجرمانة پيچيدهتر كه به امر كالاها و خدمات غيرقانوني ميپردازد، به فعاليتهاي غارتگرانه مشغول است، موقعيتهاي انحصاري را در ارتباط با محصولات يا بازارهاي خاصي به دست ميآورد، خشونت را عليه رقيبان به كار برده، و بخشهاي خاصي از ادرات عمومي را تهديد كرده، مشغول اخاذي و فساد اداري (ارتشاء) شده و روند عدالت كيفري را مختلف ميسازند.

  17ـ مفهوم«جرم فراملي» -كه اصطلاحي جرم شناسانه است تا حقوقي- به وسيلة دبيراجرايي پنجمين كنگرة ملل متحد در باره پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان، ژنو، 1975 پروفسور گ.ا.و.مولر-G.O.W Muller ابداع گرديد واز آن زمان مورد پذيرش عموم قرار گرفت. رجوع كنيد به گزارش پنجمين كنگره ملل متحد A/CONF/87/21 دبير كل در گزارش A/CONF/69/15 Add.1.1995، هفده شكل مجزا از جرم فراملي را شناسايي نمود. همچنين ر.ك . پاورقي شماره 28 آينده، همانگونه كه اين پاورقي تعيين ميسازد، تقريباً تمامي اشكال جرم فراملّي سازمان يافته هستند ولي همانگونه كه در آينده خواهد آمد، تروريزم امري جدا است.

  18ـ عليرغم تفاوتهاي ميان متخصصان نسبت به ويژگيها و اهميتي كه به آنها نسبت داده ميشود، اتفاق نظر ميان آنان در اين است كه چنين گروههايي يك خطر بزرگتري را نسبت به شكلهاي ديگري جرم براي جامعه ايجاد ميكنند. همانگونه كه يك نشريه بيان ميدارد: «تعريفهاي قانوني وبينالمللي »جرم سازمان يافته تمايل به تقارب و همگرايي دارند، بنابراين، اين اصطلاح روشي از ارتكاب اعمال مجرمانه را مشخص ميكند كه از اشكال ديگر رفتار مجرمانه متمايز است. خصوصيات برجستة آن عبارتند از خشونت، فساد اداري، فعاليت مجرمانة مستمر و اولويت و حق تقدم گروه بر هر عضو گروههاي مجرمانة سازمان يافته به وسيلة استمرار آنها درطول زمان بدون توجه به مرگ ومير اعضاي آن توصيف ميشوند. آنان وابسته به شركت مستمر ومداوم اشخاص تنها و مجرد نميباشند.

  Organized Crime Around the world 0 (sabrina Adamoli et la eds 1998)

  19ـ رك. پاورقي شمارههاي 2،3،4

  20ـ ولي آن چه كه براي هدف پيشگيري، كنترل و سركوب مهم است تمايز بين شبكهها و سازمانها وبين آن سازمانهايي است كه صرفاً در محدودة ملي كار ميكنند و آنهايي كه بريك اساس فراملّي به كار مشغولند. رك. پاورقي شماره 12 تا 15.

  21ـ كنفرانس وزيران جهان پيرامون جرم سازمان يافته فراملّي (ناپل، ايتاليا، 21-23 نوامبر1994)، اعلاميه سياسي ناپل و طرح اقدام جهاني.

  G.a. Red.159.U.N.GAOR 49 th Sess, U.N.DOC.A/49/748(1999)

  See.M.Cherif Bassiouni and David Gualtieri , liternational and National Responses the Globaliztion of Money Laundering, in Responding to Money Lowndering: International perspectives (Ernesto V.Savona ed. 1997) ; jeffrey Robinson, The Lowndrymen: Inside Money Lowmdering, The Worlds Third Largest Business (1996)

  (1995) A/CONF/69/151dd ، اين فعاليتها شامل 17 محدوده ميباشند كه فعاليت هجدهمي هم به آنها افزوده شده است. اينها عبارتند از: تطهير پول، عمليات تروريستي ، سرقت اشياي فرهنگي و هنري، قاچاق سلاح، هواپيماربايي، دزدي دريايي ، ماشينربايي،كلاهبرداري از بيمه، جرم كامپيوتري، جرم محيط زيست، قاچاق انسانها، تجارت اعضاي بدن انسان، قاچاق مواد مخدر، ورشكستگي به تقصير، نفوذ درتجارت قانوني، فساد اداري و ارتشاء مأموران دولتي-كه در قانون داخلي مشخص شده است-و كارمندان يك هيأت و نمايندگان انتخابي- كه در قانون داخليب مشخص شده است- و ديگر جرمهاي ارتكابي توسط گروههاي جرم سازمان يافته. آنچه كه در گزا رش تشريح شده است. به طور روشن به موارد فعاليتها اشاره دارد. ولي اين مطلب الزاماً يك سازمان را توصيف نميكند. پروفسورج.ا.و.مولر(G.O.M. Muller) در بارة اين گزارش در نوشتاري با عنوان Transnational Crime: How it effocts us- How to Controlit) به تفصيل سخن گفت. مراجعه شود به :

  G.O.M.Muller, Transational Organized Crime: An Experience in Uncertaities, in Uncertainties- An Enternational Journal(1998).

  See . Liuise I.Shelly, Transuational Organized Crine: An Imminent Trdat to the Nation- state? 48 Columbia Journal of International Affaris 463(1995) : Phil Williams, Transnational organized crime and International Security: A Gbbal Assessmeat, in, Society Under: Crime Violence and lllegal

  Weapons, TCP Series, (V.Samba, Vol.1,p.ll-42 (1977)

  30-به پاورقي شماره 26 رجوع كنيد.

  31- Druy money laundering, bands and fereign policy, United States Senate Foreign Relation Committee, Sub Committee on Narcotics. Terrdrism and International operation(Feb.1990)

  32- Money Lowndering and the International Finowcial Sqstem, Internationl Monetanry working Paper NO.55(1996).

   

  براي مثال تنها در ايالت متحده حدس زده ميشود كه روزانه 330 ميليون دلار از وجوه مواد مخدر غيرقانوني به خارج كشور ارسال شده و سالانه صد تا 110 ميليارد دلار به صورت الكترونيكي از يك شماره حساب بانكي به شماره ديگر جهت تطهير پول كثيف منتقل ميگردد.

  33- به سبب تقسيم سازمانهاي مجرمانة بزرگ به شعبههاي مختلف، ايجاد يك رابطه بين يك محمولة توقيف شده مواد مخدر و رهبران ارتكاب آن بسيار مشكل است. پول غالباً تنها چيزي است ك به رهبران منتهي ميشود.

  34- united Nations, Econmic and social. Ninth United Nations Congress on the prevention of Crime and the Theatment of offenders, Cario. 29 April –8 May 1998: Report of the Secretariat, V.N.DOC. A/CONF: 196/16/Rev.1 (12 May 1995)

  35- همان، ص 5و6

  36- بويژه، فساد سيستمهاي عدالت كيفري تهديدي جدي را برجوامع داخلي وارد وتحميل مينمايد. نقش قاطع اجراي قانون، فساد پليس را بويژه مضر ومهلك مينمايد. يك تضاد ذاتي در ناديده گرفتن وظايف پليس دريك رفتار فاسد وجود دارد.

  37- همچنين نقش دادگستري با سيستم حقوقي، فساد قضات و تعقيب كنندگان (دادستانها و دادياران) را يك جرم بويژه زشت ميسازد چون اين فساد موجب شكستن عاليترين اعتماد عمومي ميگردد. فساد سيستم عدالت كيفري موجب صدمة مهلك به ساختار جامعه ميگردد.

   

  38- روابط زيرزميني و روي زميني سياست و تجارت تأثير تباهكنندهاي برحكومت و حاكم دارند. در واقع فساد سيستميك يكي از راههايي است كه سازمانهاي مجرمانه از آن طريق ارتباط همزيستي گرايانهاي را با حكومتها برقرار ميكنند كه قدرت مشروع را به مخاطره مياندازد.رك:

  prolo Bernasconi, About the Necessity of an International Conventing and Combating the Corrvption of public officials, Annivi-Fass. N.4/1993 (1994)

  39- M.Cherif Bassiouni, Criminalita Drganizzata e Terrorismo: per una Stratgia Di Interventi Efficaci, 24 L,Indice penale 5 (1990); Combating Terrorism: The paris Ministral Fact Sheet released at the Ministerial Meeting on Terrorism in paris, France, July30,1996, .

  see supra note 4. Transparacy Internationl(Berlin)

  يك تحقيق خصوصي كه در سالهاي گذشته مطالعه جهاني را درميان تاجر وكارمندان انجام داده تا نرخ فساد بسياري از كشورها را معين نمايد و نتيجه اين تحقيق به ترتيب رديف فساد منتشر گرديد. اين تحقيق همچنين نوع و اندازههاي فساد را مشخص كرده وگزارش ميدهد.

  40- M.Cherif Bassiouni, Interaduction: A Policy-Oriented Inquiry into the different forms and Manifestation of International Terrorism, in Legal Responses International Terrorism, v.s Procedvral Aspects at xxi (M.Cherif Bassiouni ed.1988).

  41- See Repotr of Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of offenders, U.N.DOC. A/CONF. 169/16 (12 May 1995); see also christopherl.

  Blakesly, Terrorism, Drvgs, International law and the protection of Human liberty (1991)

  42- از ميان متخصصاني كه اين سؤالات را مطرح ساختهاند Roy Godson و متخصصان موجود در مركز اطلاعات استراتژي ملّي هستند كه تعدادي از سمينارها را براي آماده سازي بعضي از مقالات مشترك اداره كردند. از ميان تأليفاتي كه درمورد اين مشكلات بحث ميكنند، تاليفات زيرين هستند:

  Roy Godson and william j olson, Internatinal organized crime:

  Emerging Therat to U.S.Sewrity(National Strategy Information Center 1993) ; national Strtegy Infotmation center, Dangerous Links: Terrorism, Crime, Ethenic and Religiovs conflict Atrer the Cold war, A Report on the Grey Area Phenoenon Research Seminar (washinton, D.C.July1992).

  43- در واقع، در حالي كه گروههاي جرم سازمان يافته به خشونت تروريستي متوسل ميشوند ، آنها چنين عملي را بدون داشتن ارتباطي قابل توجه. با گروههاي تروريستي انجام ميدهند. دليل اصلي اين است كه گروههاي جرم سازمان يافته توان خود را براي اعمال قدرت و كنترل جهت بالابردن منافع به كار ميگيرند. بنابر اين ، اين هدف از هدف اوليه گروههاي تروريستي براي تأمين نيازهاي خود نياز به بودجه دارند. درنتيجه، آنها نيز ممكن است درگير فعاليتهايي شوند كه معمولاً توسط گروههاي جرم سازمان يافته انجام ميشود. ولي اينجا همانجايي است كه تشابه بين دو نوع گروه به اتمام ميرسد.

  44- استفادة فزاينده خشونت توسط توليدكنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر عليه اقدامات كنترل مواد ، همانند تجارت مواد مخدر تامين سلاح و بودجه تروريستها از طريق قاچاق مواد مخدر يا سودهاي نقدي آنان تهديدهاي جدي به نسبت امنيت و ثبات بنيادي ملل و رفاه مردم آن ايجاد ميكند.

  45- see .e.y. Christopher Blakesley, Terrorism, Drugs, Drugs, International law the protection of Humon Liberty(1992).

  46- همچنين تشابههاي ديگري بين جرم سازمان يافته و تروزيزم وجود دارد.

  اعضاي سازمانهاي تروريستي، همانند اعضاي سازمانهاي مجرمانه عموماً كارگزاران منطقي هستند. گروههاي جرم سازمان يافته وتروريستي هردو از خشونت استفاده ميكنند و گاهي ازتاكتيكهايي مشابه: آدمربايي، قتل، اخاذي(چه به شكل اخذ پول يا مالياتهاي انقلابي) استفاده ميكنند. پروندههاي مافياي ايتاليايي و كارتلهاي كلمبيايي نشان ميدهد كه چنين سازمانهايي فراملّي از حملات تروريستي عليه دولت و نمايندگان آن در اقدامي براي ازهم گسيختن سرمايهگذاريها، براي بازداشتن اجرا يا ادامة سياستهاي شديد و قوي حكومت، براي هدف مأموران مؤثر اجراي قانون، براي وادار كردن قضات جهت آسانگيري نسبت به اعمال مجازاتها و براي ايجاد جوّي مناسبترجهت فعاليتهاي مجرمانه استفاده كردهاند . درهر موردي خشونت وتجاوز در جرم سازمان يافته متمركز است، هنوز بعضي از فعاليتهاي انجام شده توسط گروههاي جرم سازمان يافته متمركز است، هنوز بعضي از فعاليتهاي انجام شده توسط گروههاي جرم سازمان يافته از فعاليتهاي انجام شده توسط گروههاي تروريست غيرقابل تمييز هستند.

  47- See ako M. cherif Bassiouni, comsiderations on peace and Justice and the Imperative of Accountulaily for international crimes and Consistent and Widespread Violations fo Fundamental Hcman Rights, 594 haw.

  M.Cherif Bassiouni, organized Crime and New Wars(Mary Kaldor and Bassker Vashee eds, 1977)

  49- Steven R.Rarner and Jason s. Abrams, Accountability for Humom and Democaracy in cambodia (1993)

  50- Gerad Primer, the Rwanda Crisis: History of Genocide (1995)

  51ـ در ارتباط با يوگسلاوي سابق و روندا، شوراي امنيت در هر يك، كميسيوني از كارشناسان را جهت تحقيقات پيرامون اين جرمها ونيز دادگاهي بينالمللي براي تعقيب مجرمان تأسيس نمود.

  52- id

  Phil Williams, Terrorism and orgamized crime; Convergence , Nexus or Transformations, unpubgished prper for the Swedish Ministry of Defence, January 1998.

  54-نياز به سرمايه خارجي براي دادن زندگي جديد به اقتصاد و كمك به اين كشورها براي ورود به اقتصاد جهاني رقابتي و طاقت فرساي امروز به طور مكرر تهديد طولاني مدت ايجاد شده به وسيله سرمايهگذاري منابع (درآمدهاي ) مجرمانه را مبهم گذارده است.

  55- Philwilliams, Drugs, Cnine and States in Transition: The Ruussian Federation, Unpublished P

  paper prepared for UNDCP International Contercnce wite the Russiom Federatiem, Moscow 16-17 April 1997.

  56- Id.

  57- Phil Williams, Transational Crimonal organiztions; strategic Aliances. 18 WASH, GUART. 157(1994)

  58- For alegal distinction between types of coflicts, see M. Cherif Bassiouni, International Carimes; Joscogens and obligation Erga Omnes, 594 Law and Contemporary problems 1996 (appeared 1998)

  59- See. Douglas Farah, Russiom Mobs Form Potent Alliances in Wist, Washington post source , International Herald Tribune, Sep. 30, 1997, at 1 and 8 and supra note 11.

  60-Phil Williams, Transnational Crominal organizationg and Internotional security, 36 Survival(1994) ; Betrand Gallet, la Guande Criminalite organize Facteur de Destabization Mondiale? 20 Relations Internationaks et Strategiques, and lovise shelly . supra note 29.

  62-see barry kellmon and David Gualtieri , Barricading the Nuclear Window-A legine to curtail Nvclear Smvggling, 3U.lh.L .Rev. 667(1996).

  Brad Roberts, Terrorism with chemical and Bidlogical weapons: calibrating Rules and Responses (1997).

  63- see M. Cherif Bassiouni , Policy Considerations on Inte- State Coperation in Criminal Matters, in Principles for a new Transnational Criminal law (Albin Eser and otto hagodny eds., 1992).

  64- Supra note 26.

  66- اين توقيفها تنها بخشي از تطهير پول است ك از طريق سيستم مالي ميگذرد .

  رك. پاورقي شماره 30

  67- Adoption of the Report of the Commision an its Senenth Session, Report of the Chairman of the Working group on the impkmentation of the Naple poletical Declaration and Global Action Palm Agaidst organized Transnational crime, E/CN.15/1998/L.1/ Add . 1,27 April/1998; Repart of the Asiam Regional Minister Workshop on otganized Transnationd Crime and Corrption Held at Manila form 23 to 25 March 1998, E/CN. 15/1998/6/dd.2,1 April 1998.

  نویسنده : محمد شريف بسيوني و ادوارد وتر

  مترجم : محمد ابراهيم شمس ناتري


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 5,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 181 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر