مبانی اقتصاد روستا

7,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی اقتصاد روستا
 • کد فایل: 6401
 • قیمت: 7,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 3,646 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1166 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 105 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  مقدمه

  اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزي و غير کشاورزي در مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

  محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.

  کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.

  بخش اول

   

   

  مبانی اقتصاد روستا

   

   

               موضوع علم اقتصاد

   

  اقتصاد علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعيت، افزايش نيازهای بشری و محدوديت شديد منابع لازم است تا در جهت استفاده بهينه از منابع اقدام شود. منابع طبيعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رويه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع توليد و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کميابی در اقتصاد گرديده است.

  كميابي به معناي كمبود، ندرت، محدوديت، نياز، نارسايی، وحتی قناعت وصرفه جويی است. اقتصاد دانان قانون کميابی را به معنای اين فرض فنی می دانستند که نيازها و خواسته های انسان بسيار- اگر نگوئيم بی نهايت-  ولی وسايل وی محدود – ولو اصلاح پذير - است.[1]

  در نيم قرن اخير رشد سريع جمعيت از يك طرف و پيشرفت تكنولوژي در بهره‌برداري از منابع از طرف ديگر موجب تشديد تخريب منابع طبيعي گرديده است. در طول دوره‌هاي گذشته انسان براي رفع نيازهاي خود با محيط اطراف كنشهاي متفاوتي نشان داده است. كنش انسان با محيط باعث شكل‌گيري فضاي جغرافيايي و تغييرات در محيط طبيعي مي‌شود. نحوه رفتار انسان تحت تأثير نگرشهاي مختلف، نوع بهره‌برداري از محيط را بوجود مي‌آورد. عمده‌ترين رفتار انسان با محيط و يا روابط متقابل انسان و محيط شامل كنشهاي زير است:

  - تطابق با محيط   

  - تسلط بر محيط    

  - افزايش ظرفيت محيط 

  - تنسيق و ترميم محيط  1- زاکس، ولفگانگ ، نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز، 1377،ص34. 

   

     منابع

  1-      آسايش، حسين ، مشيري ،سيد رحيم ، 1381، روش شناسی و تکنيک های تحقيق علمی در علوم انسانی با تاکيد بر جغرافيا ، تهران: قومس.

  2-      آسايش، حسين ، 1376، اقتصاد روستايی، چاپ دوم ، دانشگاه پيام نور .

  3-      ابراهيمي، حسين ، 1380، بررسي مزيت نسبي كشاورزي و الگوي بهينه كشت، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، پايان نامه دوره کارشناسی ارشد.

  4-        اخباری ، محمد، 1383، رابطه برابری با رشد اقتصادی از ديدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  5-      اردشيری ، مرادعلی،1367، مجموعه مقالات اولين كنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی.

  6-      ارجمند نيا ،اصغر،1373،  برنامه ريزی توسعه مراکز اسکان روستايی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .

  7-      استاز، ام.جان ،1370، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کريم درويشی ،کورش تاج و ديگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقيقات روستايی و اقتصاد کشاورزی .

  8-      استاز، ام. جان ، كارل ايشر،1377، اقتصاد كشاورزي و فرايند توسعه اقتصادي ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه ، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني.

  9-      ايران نژاد، ژيلا،1378 ،اعتبارات كشاورزي و جايگاه نظام بانكي در كشاورزي ايران ،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه سال سوم ،شماره 26

  10-   ايران نژاد ، ژيلا، 1375، سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، تهران : وزرات كشاورزي، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

  11-   ب.تولون،1374،جغرافياي سكونت ،ترجمه:محمد ظاهري،انتشارات دانشگاه  تربيت معلم تبريزز

  12-   بانك جهاني، 1383، توسعه پايدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبيبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرين قبادی، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، معاونت امور پشتيبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

  13-   بهفروز، فاطمه،1374، زمينه هاي غالب درجغرافياي انساني، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

  14-   تودارو، مايكل ،1374،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلي فرجادي ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

  15-    تياسن، آمار، 1377، اقتصاد کشاورزی و فرايند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  16-   جان دبليو لانگ ورث،1379،توسعه اقتصادي چين با مقايسه هاي بين المللي،ترجمه مصطفي مهاجراني، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ،بخش اطلاعات و انتشارات.

  17-   جزايري، ادريس و ديگران ، 1378، توسعه از الگوي قديم و الگوي جديد، تهران:  وزارت كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و بودجه،  موسسه پژوهشها ي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

  18-   جعفری ، سيد عباس ، 1383،  رويكرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

  19-   چمبرز‌، رابرت‌‌، 1376 ، توسعه روستايي‌، اولويت بخشي به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفي ازكيا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

  20-   جنيفر،آ،اليوت،1378، مقدمه ای بر توسعه پايدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدين افتخاری ، حسين رحيمی،تهران ، موسسه توسعه روستايي ايران .

  21-   جوان، جعفر،1380، جغرافياي جمعيت ايران، مشهد: جهاد  دانشگاهي مشهد.

  22-   جي . ليپسی، ريچارد، هاربری، کالين، 1378، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نيکا.

  23-    خادم آدم ،ناصر،1375 ، سياست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ايران ،تهران: انتشارات اطلاعات.  

  24-   ختايي، محمود، 1378، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي،

  25-   خطيب، محمد علی، 1373، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

  26-   خوش اخلاق ، رحمان1378،اقتصاد منابع طبيعي ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

  27-   دبرتين ، ديويد، 1376، اقتصاد توليد کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادی.

  28-   درخشان ،حسن،1375،بررسی وضعيت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، 1375

  29-   ديويد والر، کالير، پل، 1383، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی،

  30-   رامشت، محمد حسين ،1372،جغرافياي خاكها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

  31-   رحيمي ، حسين،1383، جغرافيا و توسعه پايدار، مشهد؛ اقليدوس.

  32-   رحيمي، عباس، 1383، تبيين ويژگيهاي صنايع تبديلي‌ و تكميلي بخش كشاورزي ‌ و صنايع روستايي‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنايع تبديلي و تبديلي بخش كشاورزي.

  33-   رزاقی ، ابراهيم،1367،اقتصاد ايران، تهران، نشر نی.

  34-   رکن الين افتخاری، عبد الرضا ، 1382، نقش روستا در امنيت غذايی، خلاصه مقالات همايش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی.

  35-   ركن الدين افتخاري، عبدالرضا ، 1373، بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با فرايند يكپارچه سازي اراضي زراعي (قسمت اول)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال دهم، شماره1.

  36-   رونقی ، ح، 1373،چاره انديشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره 5و6

  37-   زرگر، اکبر، 1378، درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

  38-   سابورويامادا،اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در كشاورزي ،ترجمه جواد نيازي ،فرهاد ماهر و غلامرضا حيدري،

  39-   سازمان برنامه‌ و بودجه، 1379 ،گزارشي درباره نواحي صنعتي روستايي، تهران، دفتر هماهنگي امور مناطق‌، ، نشريه شماره 94.

  40-   سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،1383، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .

  41-   سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،1383، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ريزی و مديريت اقتصاد کلان .

  42-   سعيدی، عباس، 1377، مبانی جغرافيای روستايی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

  43-   سلي ، فيندل، 1373،  برنامه ريزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسايی زاده ، تهران .

  44-   سليماني، مهدي،1373،بررسي بازار غير متشكل پول در مناطق شهري ايران،پايان نامه كارشناسي ارشدموسسه بانك

  45-   شادي‌ طلب‌، ژاله‌، الگوي‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستايي ايران‌، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، 1375 

  46-   شاكري ، عباس، 1383، جايگاه بخش کشاورزی در فرايند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

  47-   شفاءالدين،مهدي،1352،اقتصاد كشاورزي روستايي،دانشسراي عالي سپاه دانش،واحد تعليمات مكاتبه اي،چاپ سوم

  48-   شهبازی ، اسماعيل، 1372  ، توسعه و ترويج روستايی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

  49-   صادقي،سيد کمال،1375،تحليل تقاضای سرمايه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، 1375 

  50-   صفي نژاد،جواد، 1352 بنه نظامهاي بهره برداري سنتي موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

  51-   طالب مهدي  نگاهي جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستايي در ايران ‘  معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهاد سازندگي 1372.

  52-   طاهرخاني، مهدي،1379 ، صنعتي شدن روستا سنگ‌ بناي استراتژي آينده توسعه‌ روستايي،  وزارت جهاد كشاورزي‌ معاونت عمران و صنايع روستايي

  53-  عظيمی ،حسين،1374، مدارهای توسعه نيافتگی در اقتصاد ايران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.

  54-   فائو، 1375، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال 2000، ترجمه: حسين نير ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.

  55-  فرجی ، عبدالرضا، 1382،جغرافیای اقتصادی ایران(1):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

  56-   قره‌باغيان،  مرتضي ،1375 ، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

  57-   کالير، پل، ديويد والر ، 1383، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

  58-   كانث ، جان، 1374، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر ديدار .

  59-   گريک ،ديويد ، 1375 ، مقدمه ای بر جغرافيای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سياوش دهقانيان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

  60-   متوسلی ، محمود ،1382، توسعه اقتصادی ، مفاهيم ، مبانی نظری، رويکرد نهاد گرايی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .  

  61-   محمدي داوود ، آيتی محسن، 1377، کليات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پيوند.

  62-   مدرسي طباطبايي، حسين،1362، زمين در فقه اسلامي، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

  63-   مردوخي‌، با يزيد‌، 1377، فرايند توسعه صنعتي ايران‌ طي نيم قرن  اخير‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ريزي بخشي، منطقه اي و نظام‌ فني واجرايي‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.

  64-   مرکز آمار ايران ،1383، گزيده نتايج سرشماری عمومی کشاورزی-1382، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

  65-   مرکز آمار ايران ،1375، نتايج  تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-1376، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

  66-   مرکز آمار ايران ،1384، سالنامه آماری کشور سال 1383، تهران مرکز آمار ايران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

  67-   مرتضوي تبريزي،مسعود،1383، مهاجرت روستائيان به شهرها،تهران:انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

  68-   مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، 1382، برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد.

  69-    مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، 1381 ، جغرافيای اقتصادی ايران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  70-   منتظر ظهور، محمود ،1371، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

  71-   موسسه توسعه آسياواقيانوسيه، وابسته به سازمان ملل،1365، برنامه ريزي در سطح محلي و توسعه روستايي، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مركز مدارك اقتصادي،اجتماعي و انتشارات.

  72-   موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،1362،

  73-   موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،1367، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره 6، آبان.

  74-   مهندسان مشاور DHV از هلند، 1375، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي (جلد دوم) ، صنعتي سازي روستاها ، ترجمه : اصلاني ، رشيد، خرمايي ، عليرضا و شاهپوري،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي .

  75-   موسي‌نژاد‌، محمد قلي‌، 1373[ ،تخصيص بهينه منابع براي خودكفايي درمحصولات كشاورزي‌،  وزارت امور اقتصادي ودارايي‌، معاونت امور اقتصادي‌، چاپ  اول ، تهران.

  76-   نراقی، يوسف، 1375 ، توسعه و کشورهای توسعه نيافته ، شرکت سهامی انتشار، ص73.

      

  77-   نوري نائيني،محمد سعيد، 1367، مجموعه مقالات اولين كنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی ،

  78-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شيراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، 1381، ص158-147

  79-   وزارت جهاد سازندگي (1369)،مقدمه‌اي بر توسعه صنايع روستايي با نگاهي بر صنايع  روستايي ايران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

  80-   وزارت جهاد سازندگي،‌ 1377، گزارش عملكرد گذشته‌ و تبيين وضع موجود‌، دفتر صنايع روستايي‌ جهاد سازندگي

  81-   وحيدی،منوچهر،1364،آب و آبياری در ايران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.

  82-   ولفگانگ زاکس، 1377،  نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز.

  83-   هاشمي ، حسن و ديگران، 1378، پنج مقاله در باب نيروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی،

  84-   هايامی، يوجيرو، 1381 ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی . 

  85-   ياسوری ، مجيد ، 1380، بازساخت محيط برای توسعه پايدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پايان نامه دوره دکتری.

  86-   ی، سو، آلوين، 1378، تغيير اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  87-   Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.

  88-  Chambers , Robert. 1986 " Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40

  88- Cecchini, Simon & Talat Shah. Information Communications & Technology as a Tool for Empowerment. World Bank EmpowermentSourceBook. 2002               

  89-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on Agricultural Information Management 

  90- Farrel, Clare. 2001.Information Flows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. International and RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK   

  91 -  Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6

  92- Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.

  93-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.

  94- Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for the Developmentof Knowledge Management System in Agricultural Research andDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .

  95    - http://www.ers.usda.gov/rural population and migration

   96- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html

  97-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html

  98-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12

  99- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/

  100-           http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/

  101 -  Simon, Cecchini & Talat shah, Infromation & Communications Technologyas a Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002

  102- http://iranwsis.org 1/3/1383

  فهرست

  فصل اول : مباني اقتصاد روستا

   

     موضوع علم اقتصاد. 9

     رابطه اقتصاد و جغرافيا ....  ..12

  موضوعات علم اقتصاد. ......17

    اقتصاد توليد کشاورزي ................................................................................................20.

   بنيان اقتصادي.. ..22

  بنيان هاي اقتصادي اجتماعي جامعه.. 22

  نظام اقتصادي.. 24

  انواع نظامهاي اقتصادي.. 25

  سازمان فعاليتهاي اقتصادي.. 31

  عوامل توسعه اقتصادي روستا 35

  جمعيت... 36

  سرمايه و سرمايه‌گذاري.. 38

  ابداعات... 40

  مبادلات بين‌المللي.. 41

  رشد جمعيت و توسعه اقتصادي.. 42

  رشد جمعيت و توسعه اقتصاديدر روستا 44

  موانع توسعه اقتصادي روستا 46

  دورهاي باطل فقر. 47

  نرخ ناچيز تمركز سرمايه. 48

  موانع اجتماعي فرهنگي.. 49

  تنگناههاي كشاورزي.. 50

  كمبود نيروي انساني متخصص و ماهر... .51

  مفاهيم و اصطلاحات پايه در اقتصاد روستايی.............................................................52

   

            

   

                                

   

    فصل دوم : كشاورزي واقتصاد روستايي

   

       اقتصاد روستايي ........................................................................................................59

  كشاورزي و اقتصاد ملي.. 60

  كشاورزي و توسعه روستايي.. 66

  چالش‌هاي عمده توسعه روستايي.. 71

   كشاورزي و توسعه اقتصادي روستا 79

  فرايند توليد در بخش كشاورزي.. 77

  مهاجرت و اقتصاد روستايي.. 81

  سياستهاي تحول اقتصاد روستايي.. 83

  نقش دولت در اقتصاد روستايي و كشاورزي.. 86

  ضرورتهاي دخالت دولت در بخش كشاورزي..............................................................87

    علل عقب‌ ماندگي اقتصادي نواحي روستايي.. 88

   علل دروني.. 90

     ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعيت... 90

     ـ  عدم دسترسي به امكانات عمومي: 92

     ـ غلبه داشتن كشاورزي‌ سنتي به عنوان  مهمترين بخش اشتغال و توليد. 92

     ـ  محدوديت منابع توليد‌ 93

     ـ  عدم وجود قوه خلاقيت و ابتكار. 94

     ـ كمبود سرمايه‌ و كالاهاي سرمايه‌اي.. 94

     ـ كوچكي، تعدد وپراكندگي قطعات زراعي.. 95

        عوامل بيروني.. ....98

     ـ دو گانگي چند گانگي اقتصادي كشور. 98

     ـ عقب‌ ماندگي تكنولوژي.. 99

      ـ نابرابري.. 100

   - درآمد - هزينه خانوار شهري و روستايي.... ........103

      ـ الگوهاي توسعه. .105

     - قوانين و مقررات و اثرات اقتصاد سياسي........................................................................................106

     نقش مسكن در اقتصاد روستايي.. 109

  تاثير فعاليت اقتصادي بر روي اشكال مساكن.. 110

  سازمانهاي مديريتي روستا 115

   توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ كشاورزي .............................................................................................111

   

   

  فصل سوم : بنيانهاي اقتصادي روستا

   

     منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي.. ..118

  زمين.. 118

  تقسيم بندي اقتصادي زمين.. 130

  آب... 125

  پائين بودن راندمان آبياري.. 142

  اقتصاد آب در مناطق روستايي.. 144

  عرضه اقتصادي آب... 144

  تقاضاي آب... 145

  نيروي انساني.. 149

  راهبردهاي بكارگيري نيروي كار مازاد. 155

  اشتغال و بيكاري در مناطق روستايي.. 156

  اشتغال در مناطق روستايي.. 158

  وضعيت اشتغال و تحولات آن در بخشهاي مختلف اقتصادي.. 162

  ساخت آموزشي شاغلين بخش كشاورزي.. 168

  سرمايه. 170

  نقش سرمايه در بخش كشاورزي.. 170

  اهميت تمركز سرمايه در مناطق روستايي.. 173

  منابع تامين سرمايه. 175

  - منابع مالي رسمي.. 176

  منابع مالي غير رسمي.. 188

  زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا 193

  نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد. 194

  سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين.. 192

  سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات... 199

     نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي.. 209

  بازاريابي محصولات كشاورزي.. 209

  عمليات بازاريابي.. .....212

  عوامل بازار. 215

   شيوه بررسي اقتصاد روستا .....................................................................................226

   

                                           فصل چهارم  صنايع روستايي

   

       صنايع روستايي، تعاريف و ويژگيها 220

  خصوصيات‌ و ويژگيهاي صنايع روستايي ..............................................................................................222

        صنايع روستايي در ايران ....................................................................................223

  توسعه‌ صنايع‌ روستايي با هدف توسعه روستايي.. 228

     توسعه‌ صنايع روستايي با  هدف  توسعه بخش كشاورزي..............................................................231

  تعريف صنايع روستايي در ايران. 242

  نواحي صنعتي روستايي.. 245

  مزاياي ايجاد نواحي روستايي ................................................................................. 246

  موانع توسعه صنعتي روستاها 248

   
   

  .

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 7,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .rar
  • حجم فایل: 3,646 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر