بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص

3,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص
 • کد فایل: 6147
 • قیمت: 3,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .doc
 • حجم فایل: 403 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 710 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 14 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  چکیده

   يكي از عوامل موثر در بهبود رفتار سازه‏ها طرز قرارگيري سيستم مقاوم جانبي در مكانهاي مناسب مي‏باشد. اين امر به نحو موثري در پايداري و اندركنش قاب خمشي و سيستم باربر جانبي كه عموما مهاربندي‏ها و ديوارهاي برشي هستند تاثيرگذار مي‏باشد. بمنظور تعيين محل مناسب ديوارهاي برشي در اين مقاله يك ساختمان 23 طبقه با و بدون ديوار برشي تحت آناليز استاتيكي معادل، ديناميكي طيفي و ديناميكي تاريخچه زماني قرار گرفته است. سپس با جابجايي ديوار برشي در پلان، برش جذب شده در هر طبقه، تغيير مكانها، دورانها و ديگر پارامترهاي مهم سازه‏اي نسبت به يكديگر تحت تحليلهاي مختلف استاتيكي معادل و ديناميكي سنجيده شده است. با بررسي نتايج بيان شده مناسب‏ترين مكان براي ديوار برشي روي پلان ساختمان تعيين شده و در انتها نتايج حاصل از دو آناليز ديناميكي طيفی و استاتيکی معادل نيز با يکديگر مقايسه گرديده‏اند.

  واژه‏هاي كليدي ديوار برشي، مكان يابي،تحليل استاتيكي، تحليل ديناميکی طيفي، تحليل ديناميکی تاريخچه زماني،

   

   

  The Best Location of Shear Wall in Plan Based on Elastic Static and Dynamic Analysis

   

  R. Taghinezhad

   

  Abstract One of the efficient factors in improvement the behavior of frame-wall structures is the position of the shear wall in the plan. The location of wall effects on the interaction of wall and frame, also the stability of the braced structures. To distinguish the suitable position of shear wall, in this research a 23 stories building with and without shear wall due to static, response spectrum and time history dynamic analysis has been considered. Also in this consideration, shear wall has been located in the different places on the plan. Then, some of the most important factors, like deflections of stories, drift, rotation of each level and shear force that is absorbed by the wall, were investigated due to various types of static and dynamic analysis. Considering the results of above mentioned analysis the best position of shear wall has been determined, at the end, the results of static and response spectrum analysis are compared with each other. 

  Key Words The Best Location, Shear Wall, Static Analysis, Response Spectrum Analysis, Time History Dynamic Analysis,

   


  مقدمه

  يکی از عوامل موثر در رفتار لرزهای سيستمهای ساختمانی، علاوه بر نوع سيستم مقاوم جانبی، طرز قرارگيري آن در پلان ساختمان میباشد. اين امر به نحو موثری در رفتار سيستم و نحوه توزيع نيروهای جانبی در بين اجزای سازهای موثر میباشد. در اين مقاله سعي شده است با جابجايي ديوار برشی در هر يک از سازه‏ها بعضی از مهمترين پارامترها مورد بررسی قرار گيرند. همچنين بخاطر اينکه نتايج برداشت شده  تنها ناشی از يک تحليل خاص نبوده و بتوان به نتايج قابل استنادتری دست يافت سازههای مورد بررسی تحت آناليزهای استاتيکی معادل، ديناميکی طيفی و زماني قرار گرفته است. جهت بررسي تاثير محل ديوار برشي در رفتار سازه، دو سازه 23 طبقه كه يكي داراي پلان منظم و ديگري داراي پلان با شکستگی مي‏باشد در نظر گرفته شده است. سازه‏هاي مورد نظر تحت سه نوع آناليز ديناميکی تاريخچه زماني، ديناميکی طيفی و استاتيكي معادل قرار گرفته و نتايج حاصل از آناليزهای ديناميکی بر اساس روش CQC ]1[ براي 69 مد سازه‏هاي 23 طبقه مورد نظر با يكديگر تركيب شده‏اند. آناليز ديناميکی طيفی (Response-Spectrum) بر اساس طيف طرح استاندارد معرفي شده در آيين نامه2800 و آناليز ديناميكي تاريخچه زماني (Time-History) تحت زلزله ال‏سنترو، بوسيله نرم افزار ETABS انجام گرفته است ]2[. سپس برش پايه در آناليزهاي ديناميكي، برحسب برش بدست آمده از آناليز استاتيكي معادل مطابق ضوابط آيين نامه 2800 همپايه گرديده است ]3[. بعنوان مثال براي سازه خمشي بدون ديوار برشي كه با 25% نيروي جانبي مورد نظر تحت تجزيه و تحليل قرار گرفته، ضريب برش پايه براي تحليل طيفي بعد از دو سيكل برابر 637/0 بدست مي‏آيد.

  براي طراحي سازه مورد نظر بار مرده و زنده وارد بر سازه به ترتيب 1000و300 كيلوگرم بر سانتي متر مربع انتخاب شد. همچنين مقاومت فشاري بتن و فولاد به ترتيب 280 و 4000 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع فرض گرديد. سپس قاب خمشي مورد نظر بر اساس آيين نامه  ACIبه گونه اي طراحي شد كه قاب به تنهايي قادر به تحمل 25% نيروهاي جانبي باشد. در نهايت مقاطع نهايي اجزاي سازه بصورت زير بدست آمد.

  ستونها :

  طبقات 1-6 : 70*70

  طبقات 7-12 : 60*60

  طبقات 13-18 : 50*50

  طبقات 19-23 : 40*40

  براي تيرها مقاطع 35*40 انتخاب گشت.

   

  همانطوريكه ذكر شد، سه نوع تحليل جهت بررسي نتايج انتخاب شده تا نتايج تنها بر گرفته از يك آناليز خاص نباشد و با مقايسه نتايج حاصله از هر سه نوع تحليل بتوان به نتايج قابل استنادتري دست يافت. همچنين نيروها و تغييرمکانهای حاصله در تحليلهاي ديناميكي با روش CQC با يكديگر تركيب شده‏اند تا اثر اندركنش مدها بطور كامل بصورت سه بعدي در نظر گرفته شود. در اين روش مدهاي نزديك بهم با استفاده از مقدار ميرايي فرض شده با يكديگر تركيب مي‌شوند و هرچه مقدار ميرايي مدي بيشتر شود مقدار اندركنش مدها با يكديگر نيز افزايش می يابد ]4[. در ابتدا سازه قاب خمشي تحت 25% نيروي جانبي تحليل گرديده و سپس با توجه به ارتفاع آن كه شامل 23 طبقه سه متري مي‏باشد تحت ضوابط مربوط به قاب خمشي بتني متوسط بعلاوه ديوارهاي برشي بتني متوسط طراحي گرديده است ]5[.

  دو پلان جهت بررسي نتايج در نظر گرفته شده است، يكي پلان نوع b كه سازه اي منظم و بدون بريدگي است و ديگري نوع s، كه در آن يكي از دهانه‏هاي گوشه حذف شده است، هر دو پلان مذكور از 6 دهانه 4 متري در راستاي x و 5 دهانه 3 متري در راستاي y تشكيل شده است. توجه شود  كه سازه نوع s نيز طبق ضوابط آيين نامه جزو سازه هاي منظم مي باشد. اين نوع سازه از آن جهت مورد بررسي قرار گرفته كه بتوان اثرات پيچش را نيز در پارامترهاي مورد بررسي مد نظر قرار داد. در هر دو پلان با جايگذاري ديوارهاي برشي يكسان در مكانهاي مختلف مطابق شكل 1 سازه‏هاي متعدد توليد و مورد آناليز قرار گرفته‏اند.

  در قسمت اول تحقيق، ديوارهاي برشي در راستاي طولي پلان شامل 2 دهانه مي باشند كه به صورت متقارن نسبت به مركز سازه جاگذاري شده‏اند. بنابراين در مجموع براي هر نوع سازه 3 تيپ حالت قرارگيري ديوار برشي با توجه به جابجائي آنها در امتداد عرضي پلان در نظر گرفته شده است (شكل 1). در جهت عرضي تنها 6 دهانه (3 حالت) در نظر گرفته شده است. زيرا كه در اكثر كارهاي عملي مهندسي، طراحان معمولا تنها سه انتخاب براي جاگذاري ديوارهاي برشي را مد نظر قرار مي‏دهند، كه اكثرا اين انتخابها به ميانه، كناره هاي سازه و حدفاصل بين اين دو محدود مي شود.


   
  مراجع

  1.      Wilson, E.L., Der Kiureghian A., and Bayo, E.R., “A Replacement for the SRSS Method in Seismic Analysis”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 9, pp. 187-192, (1981).

  2.      حبيب الله اشرف، ترجمه: محمدعلي برخورداري، حسن باجي و جواد هاشمي، ”تحليل و طراحي سه بعدي سازه‏هاي ساختماني- مرجع جامع نرم‏افزار ETABS 2000“، انتشارات دانشگاه هرمزگان، مركز خدمات فرهنگي سالكان، (1380).

  3.     


   
  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ”آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، ويرايش دوم“، مجموعه استانداردها و آيين نامه‏هاي ساختماني ايران، شماره نشريه ض- 253، استاندارد 2800، آذر ماه، (1378).

  4.     


   
  حسن مقدم، ”مهندسي زلزله- مباني و كاربرد“، نشر فراهنگ، تهران، (1381).

  5.      American Concrete Institute, “Building Code Requirements for Reinforced Concrete, ACI 318-99”, (1999).

  6.      رايان استفورد اسميت و آلكس كول، ترجمه: حسن حاجي‏كاظمي، ”آناليز و طراحي ساختمانهاي بلند“، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، (1375).


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 3,500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .doc
  • حجم فایل: 403 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر