فایل ورد بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
فایل ورد بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه
 • کد فایل: 5935
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 641 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 881 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 59 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  این مطلب توسط سایت داک سیتی ویراستاری و از لحاظ فونت تصیح و اماده چاپ صحافی میباشد.ومبلغ پرداختی شما جهت ویراستاری این مطلب می باشد.

  چکيده

  پروژه ی حاضر به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه ی شرکت‌های پذیرفته شده می‌پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص‌های Q توبین و تمرکز، بر نسبت بدهی شرکت‌ها بررسی شده است. نمونه ی آماری پژوهش، شامل 86 شرکت است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده‌های پانلی» است.

  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است. افزون بر این، در حالت استفاده از شاخص Q توبین و هرفیندال- هیرشمن به عنوان شاخص اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول، رابطه ی مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه ی شرکت‌ها وجود دارد که مؤید نظریه ی شکار است. اما در حالت استفاده از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاه، شواهدی دال بر وجود رابطه ی معنادار بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه یافت نشد. از دیگر نتایج این پژوهش، تأیید وجود رابطه ی غیرخطی و از نوع درجه ی سه، بین شاخص Q توبین و ساختار سرمایه است. همچنین، با بررسی حالت پویای رابطه بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه، دریافتیم که در صنایع مورد بررسی در این پژوهش، ساختار سرمایه هدف وجود دارد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه این صنایع 45% است.

   

  کلیدواژه: بازار محصول، ساختار سرمایه، شاخص Q توبین، مدل گشتاورهای تعمیم یافته

  الف) فارسی

  1.   احمد پور، احمد و سلیمی، امین (1386) . «تاثیر صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه»مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز شماره1.

  2.   ﺑﺎﻗﺮ زاده س .(ﺷﺮﻛﺖ 1382) ، ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار  . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻟﻲ .

  3.   جهانخانی، علی و یزدانی، ناصر (1374) «بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان به کار گیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره17و18.

  4.   ﺣﺎﺟﻲ ﭘﻮر، ب. و ﻣﺆﻣﻨﻲ، م  .(1388) ، ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار . اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .

  5.   دلاور، علی. (1384) . «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی». چاپ چهارم. تهران:انتشارات رشد.

  6.   رجب زاده علی، خورشیدی، غلامحسین و قلی پور، علی، (1385) «بررسی و تجزیه و تحلیل نقش بازار پول و بازار سرمایه در هزینه سرمایه شرکت ها». پژوهش های اقتصادی، شماره1.

  7.   ستایش، محمد حسین و جمالیان پور، مظفر. (1388) . «بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات». مطالعات حسابداری، شماره25.

  8.   ﺳﺘﺎﻳﺶ، م. و ﺟﻤﺎﻟﻴﺎن ﭘﻮر، م .(1390) . ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺒﺮد راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه او در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان راق ﺑﻬﺎدار  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ.

  9.   سینایی، حسنعلی. (1386) . «بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت ها بر چگونگی شکل گیری ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره48.

  10.  ﻛﺎﻇﻢ ﻧﮋاد،  م ، ﺳﺘﺎﻳﺶ، م. و ﺷﻔﻴﻌﻲ، م.( 1388) ﻛﺎرﺑﺮد الگورﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار  . ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ.

  11.  نمازی، محمد و شیرزاده، جلال. (1384) . «بررسی رابطه ساختار سرمایه با سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره42.


   

  ب) لاتین

  1.   Brander, J. A. , and T. R. , Lewis, (1986) , "Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect", American Economic Review, Vol. 76, pp. 956-970.

  2.   Chevalier, J. A. , (1993) , "Capital Structure and Product- Market Competition: Empirical Evidence from the Supermarket Industry", American Economic Review, Vol. 85, pp. 415-435.

  3.   Dasgupta, S. and J. Shin (1999) , "Information Sharing, Information Free-Riding and Capital Structure in Oligopolies" ,International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 109-135.

  4.   Dotan, A. and S. Ravid (1985) , "On the Interaction of the Real and Financial Decisions of the Firm under Uncertainty", Journal of Finance, Vol. 2, pp. 501-517.

  5.   Guney, Y. ; Li, L. and R. , Fairchild, (2011) , "The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms", International Review of Financial Analysis, Vol. 20, pp. 41-51.

  6.   Harris, M. and A. , Raviv, (1991) , "The Theory of Capital Structure", Journal of Finance, Vol. 46, pp. 297-355.

  7.   Huang, G. and F. M. Song (2006) , "The Determinants of Capital Structure: Evidence from China" , China Economic Review, Vol. 17, No. 1, pp. 14-36.

  8.   Istaitieh, A. and J. M. , Rodriguez, (2006) , "Factor- Product Markets and_Firm's Capital_Structure: A Literature Review", Review of Financial_Economics, Vol. 15, pp. 49-75.

  9.   Jagannathan, R. and S. Srinivasan (2000) , "Does Product Market Competition Reduce Agency Costs?", Working Paper, National Bureau of Economic Research, Cambridge (MA) , Available at: http://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=227593. _ [Online] [27 January 2000].

  10.   Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976) , "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure" ,Journal of Financial Economics, Vol. 3, 305-365.

  11.   Lyandres, E. (2006) , "Capital Structure and Interaction among Firms in Output Markets: Theory and Evidence", The Journal of Business, Vol. 79, pp. No. 5, pp. 2381-2421.

  12.   Maksimovic, V. (1990) , "Product Market Imperfections and Loan Commitments. ", The Journal of Finance, Vol. 5, pp. 1641-1653.

  13.   Michaelas, N. ; Chittenden, F. ; and P. Poutziouris (1999) , "Financial Policy and Capital Structure Choice in U. K. SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data", Small Business Economics, Vol. 12, pp. 113-130.

  14.   Pandey, I. M. , (2004) , "Capital Structure, Profitability and Market Structure: Evidence from Malaysia", Asia Pacific Journal of Economics and Business, Vol. pp. 78-91.

  15.   Poitevin, M. (1989) . "Financial Signalling and the Deep- Pocket Argument. " Rand Journal of Economics, Vol. 20, pp. 26-40.

  16.   Riordan, M. H. (2003) . "How Do Capital Markets Influence Product Market Competition?", Review of Industrial Organization, Vol. 23, pp. 179-191.

  17.   Schargrodsky, E. (1998) , “Product Market Competition and Capital Structure: Empirical Evidence from the Newspaper Industry. " Working Paper, Available at: http://www. aaep. org. ar/espa/anales/pdf_98/schargrodsky. pdf. [Online] [29 August 1998].

  18.   Schwartz, E. and J. R. , Aronson, (1967) ," Some Surrogate Evidence in Support of the Concept of Optimal Financial Structure", Journal of Finance, Vol. 22, pp. 10-18.

  19.   Scott, J. H. , (1976) , "A Theory of Optimal Capital Structure", Bell_Journal of Economics, Vol. 7, pp. 33-54.

  20.   Serrasqueiro, Z. (2008) . "Relationship between Debt and Market Power: Empirical Evidence Using Panel Data Models" ,International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 18,pp. 151-158.

  21.   Telser, L. G. , (1966) ,"Cutthroat Competition and the Long Purse", Journal of Law and Economics, Vol. 9, pp. 259-277.

  22.   Akhtar, S. (2005). The Determinant of Capital Structure for Australian Multinational and Domestic Corporations. Australian Journal of Management.

  23.    Barclay, M. J., & Smith, C. W. (1996). On financial architecture: Leverage, maturity and priority. Journal of Applied Corporate Finance, 8(4): 4−17.

  24.   Bolton, P. & Scharfstein, D. S. (1990). A theory of predation based on agency problems in financial contracting. The American Economic Review, 80(1): 93−106.

  25.   Booth, L. & Aivazian, A. & Demirguc & Maksimovic. (2001). Capital Structure I Developing Countries. The Journal of Finance, 1: 87-130

  26.    Bradley, M. & Jarrell, G. & Kim, E. H. (1984). On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence. Journal of Finance, 39: 857-878.

  27.   Brander, A. & Lewis, R. (1986). Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect. American Economic Review, 76: 956-970

  28.   Campello, M. (2003). Market share, leverage, and competition: theory and empirical evidence. Working paper, University of Illinois.

  29.    Chang, C. & Lee, A. & Lee, C. (2009). Determinants of capital structure choice: A structural equation modeling approach. The Quarterly Review of Economics and Finance, 49: 197-213.

  30.    Chen, J. & Strange, R. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chines Listed Companies. Economic Change and Restructuring, 38: 11-35.

  31.    Chen, J. (2004). Determinants of Capital Structure of Chinese Listed Companies. Journal of Business Research, 57: 1341– 1351.

  32.    Chung, K. & Pruitt, S. (1994). A simple approximation of Tobin’s Q. Financial Management, 23: 70-74.

  33.   De Angelo, H. & De Angelo, L. (2006). Capital Structure, Payout Policy, and Financial Flexibility. Working Paper No. FBE 02-06, Marshall School of Business, University of Southern California, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=916093.

  34.    De Angelo, H. & Masulis, R. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. Journal of Financial Economics, 8(1): 3−29.

  35.   Graham, J., & Lemmon, M. & Schallheim, J. (1998). Debt, Leases, Taxes and the Endogeneity of Corporate Tax Status. Journal of Finance, 53: 131-162.

  36.   Guney, Y. & Li, L. & Fairchild, R. (2011). The relationship between product market competition and capital structure in Chinese listed firms. International Review of Financial Analysis, 2: 41-51.

  37.   Hovakimian, A. & Opler, T. & Titman, S. (2001). The Debt-Equity Choice. Journal of Financialand Quantitative Analysis, 36: 1-24.

   


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 5,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 641 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر