بررسی رابطه‌ی چسبندگی هزینه‌ها با دیدگاه مدیریت و تصمیمات مدیران همراه با پیش‌بینی سود

20,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطه‌ی چسبندگی هزینه‌ها با دیدگاه مدیریت و تصمیمات مدیران همراه با پیش‌بینی سود
 • کد فایل: 5751
 • قیمت: 20,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 284 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1022 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 59 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  این مطلب توسط سایت داک سیتی ویراستاری و از لحاظ فونت تصیح و اماده چاپ صحافی میباشد.ومبلغ پرداختی شما جهت ویراستاری این مطلب می باشد.  چکیده
  بر مبناي ادبيات حسابداري بهاي تمام شده، بين هزينه‌ها و حجم فعاليت، رابطه‌اي متقارن وجود دارد، امّا تحقيقات اخير نشان مي دهد که شدت کاهش هزينه‌ها بر اثر کاهش حجم فعاليت، کمتر از شدت افزايش هزينه‌ها در اثر افزايش حجم فعاليت است. به اين رفتار نامتقارن هزينه‌ها، «چسبندگي هزينه‌ها» گفته مي شود. در اين تحقيق، وارونگي چسبندگي هزينه‌ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادي، ميزان دارايي‌ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل احتمالي موثر بر چسبندگي هزينه‌ها در نظر گرفته شده و تاثير آنها بر ميزان چسبندگي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري، طي دوره زماني 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. بر اساس نتايج تحقيق، چسبندگي هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه مي شود و کاهش فروش در دو دوره متوالي، موجب کاهش چسبندگي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري در دوره دوم مي شود و هر چه ميزان دارايي‌ها بيشتر باشد، چسبندگي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه‌هاي فروش، عمومي و اداري، بيشتر مي شود، امّا شواهدي از تاثير طول دوره مطالعه، رشد اقتصادي و تعداد کارکنان بر چسبندگي هزينه‌ها به دست نيامد.

  منابع و مراجع

  [1] خالقی‌مقدم، حمید و کرمی، فروق ؛ "پیش‌بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه"، مطالعات حسابداری، ش 23، صص 19-41، 1387.
  [2] رضازاده، جواد؛ حسابرسی، جلد اوّل، تهران: انتشارات ترمه، 1385.
  [3] سوری، علی؛ اقتصاد سنجی همراه با کاربرد نرم‌افزار Eviews، تهران: نشر فرهنگ شناسی، 1389.
  [4] بخش شمس‌اله، شیرین، و خوانساری، زهرا؛ کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی؛ تهران: پژوهشکده انتشارات امور اقتصادی، 1384.
  [5] قائمی، محمد حسین و نعمت الهی، معصومه؛ "بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات حسابداری، ش 16، صص 71- 89، 1385.
  [6] قائمی، محمد حسین و نعمت الهی، معصومه؛"رفتار و ساختار هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش حسابرسی، ش 22، صص 16- 29، 1386.
  [7] نمازی،‌ محمد؛ "بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری‌ و حسابرسی، ش26 و 27، ص71-106، زمستان 1377 و بهار 1378.
  [8] نمازی، محمد و دوانی‌پور، ایرج؛ "برررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ش 62، صص 85- 102،1389.
  [9] نمازی، محمد و جامعی، رضا؛ "نقش اطلاعات. حسابداری (هزینه‌یابی) منابع انسانی روی سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی، ش 6، صص 21- 43، 1389.
  [10] نمازی، محمد؛ حسابداری صنعتی2 (بودجه‌بندی و کنترل سیستم‌های استاندارد)، تهران: انتشارات سمت، 1384.
  [11] نوروش،‌ ایرج، صادقیان آژیری، قادر؛"تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، ش 26 و 27، ص 134-144، زمستان 1377 و بهار 1378.
  [12] Abarbanell,J. S., Lanen, W., and Verrecchia, R. (1995). “Analysts’ forecasts as proxies for investor belifs in empirical research’’. Journal of Accounting and Economics, 20: 31- 60.
  [13] Anderson, M., Banker, R., and Janakiraman, S. (2003). Are selling, General, and Administrative Costs ‘Sticky’?. Journal of Accounting Research, 41, 47- 63.
  [14] Anderson, M., Banker, R., Huang, R., and Janakiraman, S.(2007). Cost Behavior and Fundamental Anahysis of SG Costs. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 22 (1): 1- 28.
  [15] Anderson, S.W., and Lanen, W.N. (2007). Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs? Working paper, University of Melbourne.
  [16] Banker, R., and Chen, L. (2006). Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness. The Accounting Review 81 (2), 285- 307.
  [17] Banker, R., Ciftci, M., and Mashruwala, R. (2011). Managerial Optimism and Cost Behavior. Working paper, Temple University.
  [18] Calleja, K., Steliaros, M., and Thomas, D.C. (2006). A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research, 17 (2): 127- 140.
  [19] Cannon, J. (2011). Determinants of sticky costs: an analysis of cost behavior using United States air transportation industry data. Working paper, Iowa State University.
  [20] Chen G.X., Lu. H., and Sougiannis T. (2008). “Managerial empire building, corporate governance, and the asymmetrical behavior of Selling, general, and administrative Costs”. Working paper, University of Illinois at Urbana Champaign.
  [21] Horngren, C.T., Foster, G., and Datar, S. M. (2006). “Cost Accounting: A Managerial Emphasis”. Upper Sabble River. NJ: prentice Hall.
  [22] Jensen, M.C. AND Meckling, W.H. (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics, 3 (4): 305- 360.
  [23] Lipe, R. (1990). The relation between stock returns and accounting earnings given alternative information”. The Accounting Review, 65: 49- 71.
  [24] Medeiros, O.R., and Costa, P. S. (2004). Cost Stickiness in Brazilian Firms. Available at: http:// ssrn. Com/ abstract= 632365.
  [25] Noreen, E. (1991). “Conditions under which activity – based cost systems provide relevant costs”. Journal of Management Accounting Research, 3; 159- 168.
  [26] Subramaniam C., and Weidenmier M. L. (2003). Additional evidence on the stichy dehavior of costs. Working paper, Texas Christian University.
  [27] Weiss, D. (2010). Cost behavior and analysts’ earnings forecasts.The Accounting Review, 85 (4): 1441- 1471.
  [28] Zimmerman, J. L. (2009). “Accounting For Decision Making and Control”. Mc Graw Hill International Edition.
  [29] Anderson M, Banker R, Huang R, Janakiraman S. Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG & A Costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance 2007; 22(1):128.
  [30] Anderson M, Banker R, Janakiraman S. Are Selling, General, and Administrative Costs ‘Sticky’?. Journal of Accounting Research 2003; 41: 47-63.
  [31] Balakrishnan R, Gruca T. Cost Stickiness and Core Competency: A Note. Working Paper, The University of Iowa; 2008.
  [32] Banker R, Chen L. Predicting Earnings Using a Model Based on Cost Variability and Cost Stickiness. The Accounting Review 2006; 81(2) : 285-307.
  [33] Banker R, Ciftci M, Mashruwala R. Managerial Optimism and Cost Behavior. Working paper, Temple University; 2011.
  [34] Calleja K, Steliaros M, Thomas D.C. A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons. Management Accounting Research 2006; 17(2): 127-140.
  [35] Chen C. X, Lu H., Sougiannis T. Managerial empire building, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. Working paper, University of Illinois at Urbana– Champaign; 2008..
  [36] Horngren C. T, Foster G, Datar S. M. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 1999..
  [37] Medeiros O. R., Costa P. S. Cost Stickiness in Brazilian Firms. Online: http://www.ssrn.com; 2004.
  [38] Soderstrom N. S, Noreen E. The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments. Review of Accounting Studies 1997; 2: 114-89.
  [39] Subramaniam C, Weidenmier M. L. Additional evidence on the sticky behavior of costs. Working Paper, Texas Christian University; 2003.
  [40] Weiss D. Cost behavior and analysts’ earnings forecasts. The Accounting Review 2010; 85(4): 1471- 1441.
  [41] Yasukata K, Kajiwara T. Are “Sticky Costs” the Result of Deliberate Decision of Managers? Online: http://www.ssrn.com; 2011.
  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 20,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 284 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر