دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت
 • کد فایل: 5738
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 1,596 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 866 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 80 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  چکيده
  حسابداری مدیریت از تصمیم گیری های سازمان ها با فراهم کردن اطلاعات مربوطه و بررسی عملکردها ، هزینه ها، و منافع عمل های خاص برای مدیران پشتیبانی می کند. محاسبات بر اساس هزینه تسلط عمل، و اقدامات معمول شامل هزینه هر صدمه یا هزینه کل تصادفات می باشد. اطلاعات پولی برای هدایت مربوط به امنیت تصمیم گیری مورد نیاز هستند. علاوه بر تمرکز بر اطلاعات مالی، حسابداری مدیریت نیز باید بر روی اطلاعات غیر مالی، مانند بهبود ایمنی، اهداف امنیت استراتژیک و روابط کارکنان تمرکز کند. در سرمایه گذاری های مربوط به ایمنی، هزینه های پولی از سرمایه گذاری ها معمولا به خوبی شناخته شده اند، اما بدست آوردن ارزش پولی سود برای محاسبه سخت می باشند. بنابراین، نیاز به روش های ارزیابی هزینه ها، از جمله مزایای غیر مالی و ارزش ایجاد شده هر چند با جلوگیری از اتفاقات وجود دارد. علاوه بر محاسبه هزینه های سرمایه گذاری ایمنی، بهره وری از پیشرفت، از جمله بهبود بهره وری، کیفیت و ارزش حسن نیت ایمنی، باید به خوبی بررسی شود. هدف این مقاله ترسیم شیوه های حسابداری مدیریت فعلی مربوط به مسائل ایمنی بر اساس یافته های متون مربوط به آن است. علاوه بر این، ما در مورد کاربرد روش های خاص حسابداری مدیریت نیز بحث می کنیم. در مورد مسائل مربوط به امنیت تصمیم گیری و اینکه چگونه این موضوع می تواند در بهبود شیوه های فعلی بیشتر استفاده شود. روشهای مربوطه عبارتند از روش کارت ارزیابی متوازن، دوره بازپرداخت، نرخ ساده بازگشت و نسبت سود به هزینه. همه آنها استفاده از محاسبه هزینه ها و مزایای امنیت را ارائه می دهند اگر مشکلات اساسی عدم اطمینان، ارزیابی، محیط تجزیه و تحلیل، و کمیت هزینه ها و منافع درک شده باشند. در مورد ارزش قائل شدن برای زندگی انسان در بررسی هزینه سود نیز بحث شده است.

  کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت ، بررسی هزینه و سود ، سرمایه گذاری امن ، ایمنی هزینه ها ، کارت ارزیابی توازن
  منابع

  1. Aaltonen, M., Kitinoja, J.-P., Oinonen, K., Saari, J., Sievänen, M., Tynkkynen, M., Virta, H., 2007. Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset – Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen. (accessed 05.12.13) (in Finnish).
  2. Amador-Rodezno, R., 2005. An overview to CERSSO’s self evaluation of the cost–benefit on the investment in occupational safety and health in the textile factories: ‘‘A step by step methodology’’. J. Safe. Res., ECON Proc. 36, 215–229.
  3. Andersson, H., Lindberg, G., 2009. Benevolence and the value of road safety. Accid. Anal. Prev. 41, 286–293.
  4. Aven, T., Flage, R., 2009. Use of decision criteria based on expected values to support decision-making in a production assurance and safety setting. Reliab. Eng. Syst. Safe. 94, 1491–1498.
  5. Beevis, D., Slade, I., 2003. Ergonomics – costs and benefits. Appl. Ergon. 34, 413–418
  6. Boynton, A.C., Zmud, R.W., 1984. An assessment of critical success factors. Sloan Manage. Rev. 25, 17–27.
  7. Brignall, S., 2001. The Unbalanced Scorecard: a Social and Environmental Critique. Mimeo Aston Business School, UK.
  8. Cagno, E., Micheli, G.J.L., Masi, D., Jacinto, C., 2013. Economic evaluation of OSH and its ways to SMEs: a constructive review. Safe. Sci. 53, 134–152.
  9. Chhokar, R., Engst, C., Miller, A., Robinson, D., Tate, R.B., Yassi, A., 2005. The three-year economic benefits of a ceiling lift intervention aimed to reduce healthcareworker injuries. Appl. Ergon. 36, 223–229.
  10. Cooper, D., 2010. The return on investment of the B-BS process. Giorn. Ital. Med. Lavoro ed Ergonomia 32, A15–A17.
  11. Corcoran, D.J., Shackman, J.D., 2007. A theoretical and empirical analysis of the strategic value of beyond compliance occupational health and safety programs.J. Bus. Strategies 24, 49–68.
  12. de Waal, A.A., 2007. Successful performance management? Apply the strategic performance management development cycle! Measuring Bus. Excellence 11, 4–11.
  13. Fox-Rushby, J.A., Hanson, K., 2001. Calculating and presenting disability adjusted life years (DALYs) in cost-effectiveness analysis. Health Policy Plan. 16 (3), 326–331.
  14. Gallagher, C., Underhill, E., Rimmer, M., 2001. Occupational Health and Safety Management systems: A Review of their Effectiveness in Securing Healthy and Safe Workplaces. National Occupational Health and Safety Commission,Sydney.
  15. Garcıa-Valderrama, T., Mulero-Mendigorri, E., Revuelta-Bordoy, D., 2008. A balanced scorecard framework for R&D. Eur. J. Innov. Manage. 11, 241–281.
  16. Gavious, A., Mizrahi, S., Shani, Y., Minchuk, Y., 2009. The costs of industrial accidents for the organization: developing methods and tools for evaluation and cost– benefit analysis of investment in safety. J. Loss Prev. Process Ind. 22, 434–438
  17. Grant, K.A., Garland, J.G., Joachim, T.C., Wallen, A., Vital, T., 2003. Achieving health,safety, and performance improvements through enhanced cost visibility and workplace partnerships. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 64, 660–667.
  18. Gray, R., 1998. Imagination, a Bowl of petunias and social accounting. Crit. Perspect.Account. 9, 205–216.
  19. Green, R., 1994. A positive role for OHS in performance measurement. In: WorkSafe-Australia (Ed.), Positive Performance Indicators: Beyond Lost Time Injuries.AGPS, Canberra.
  20. Gunduz, M., Simsek, B., 2007. A strategic safety management framework through balanced scorecard and quality function deployment. Can. J. Civ. Eng. 34, 622– 630.
  21. Hale, A., 2009. Why safety performance indicators? Safe. Sci. 47, 479–480.
  22. Hale, A.R., Guldenmund, F.W., van Loenhout, P.L.C.H., Oh, J.I.H., 2010. Evaluating safety management and culture interventions to improve safety: effective intervention strategies. Safe. Sci. 48, 1026–1035.
  23. Hansson, S.O., 2007. Philosophical problems in cost–benefit analysis. Econom. Philos. 23, 163–183.
  24. Hauer, E., 2011. Computing what the public wants: some issues in road safety cost– benefit analysis. Accid. Anal. Prev. 43, 151–164.
  25. Health and Safety Executive, 2001. Reducing Risks, Protecting People: HSE’s Decision-making Process. HSE Books.
  26. Heracleous, L., 1994. Rational decision making: myth or reality? Manage. Dev. Rev.4, 16–23.
  27. Huang, H.C., 2009. Designing a knowledge-based system for strategic planning: a balanced scorecard perspective. Expert Syst. Appl. 36, 209–218.
  28. Huang, Y.H., Leamon, T.B., Courtney, T.K., Chen, P.Y., DeArmond, S., 2007. Corporate financial decision-makers’ perceptions of workplace safety. Accident Analysis and Prevention 29, 767–775.
  29. Ingalls, T.S., 1999. Using Scorecards to Measure Safety Performance. Professional Safety, December, pp. 23–27.
  30. ISO 12100:2010. Safety of machinery. General Principles for Design. Risk Assessment and Risk Reduction. ISO International Organization for Standardization.
  31. Jallon, R., Imbeau, D., de Marcellis-Warin, N., 2011a. A process mapping model for calculating indirect costs of workplace accidents. J. Safe. Res. 42, 333–344.
  32. Jallon, R., Imbeau, D., de Marcellis-Warin, N., 2011b. Development of an indirect-cost calculation model suitable for workplace use. J. Safe. Res. 42, 149–64.
  33. Kaplan, R.S., Norton, D.P., 1992. The balanced scorecard – measures that drive performance. Harward Bus. Rev. (January–February), 71–79.
  34. Kaplan, R.S., Norton, D.P., 1996a. Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harward Bus. Rev. (January–February), 75–85.
  35. Kaplan, R., Norton, D., 1996b. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, Boston, MA .
  36. Kaplan, R.S., Norton, D.P., 2001. The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business School Press, Boston (MA).
  37. Kaplan, R.S., Norton, D.P., 2004. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harward Business School Publishing Corporation, Boston,MA.
  38. Karahalios, H., 2014. The contribution of risk management in ship management: the case of ship collision. Safe. Sci. 63, 104–114.
  39. Karahalios, H., Yang, Z.L., Williams, V., Wang, J., 2011. A proposed system of hierarchical scorecards to assess the implementation of maritime regulations. Safe. Sci. 49, 450–462
  40. Kemmlert, K., 1996. Economic impact of ergonomic intervention—Four case studies. J. Occup. Rehabil. 6, 17–32.
  41. Köper, B., Möller, K., Zwetsloot, G., 2009. The occupational safety and health scorecard – a business case example for strategic management. Scand. J. Work Environ. Health 35, 413–420.
  42. Lahiri, S., Gold, J., Levenstein, G., 2005. Net-cost model for workplace interventions.J. Safe. Res. 36, 241–255.
  43. Linhard, J.B., 2005. Understanding the return on health, safety and environmental investments. Journal of Safety Research - ECON proceedings 36, 257–260.
  44. López-Alonso, M., Ibarrondo-Dávila, M.P., Rubio-Gámez, M.C., Munoz, T.G., 2013. The impact of health and safety investment on construction company costs. Safe. Sci. 60, 151–159.
  45. Lyon, B.K., 1997. Ergonomic benefit/cost analysis: communicating the value of enhancements. Prof. Safe. 42, 33–36.
  46. Malmi, T., 2001. Balanced scorecards in Finnish companies: a research note. Manage. Account. Res. 12, 207–220
  47. Mearns, K., Håvold, J.I., 2003. Occupational health and safety and the balanced scorecard

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 15,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 1,596 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر