بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان

200,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان
 • کد فایل: 5642
 • قیمت: 200,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 178 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 906 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: word
 • تعداد صفحات: 98 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • پرداخت به بانک ملت

  شرح فایل

  چکیده:

  مقدمه: ارزيابي سلامت رواني دانش آموزان يکی از محورهاي مهم ارتقاء بهداشت رواندر جوامع است. یکی از چالش های بهداشت روان در دوره نوجوانی احساس تنهایی و از دست دادن ارتباط عاطفی خانواده است که ممکن است این احساس درنتيجه‌ي اعتياد به اينترنت رخ دهد.

  هدف: هدف از این مطالعه، تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت با جو عاطفی خانواده و احساس تنهاییدانش آموزان دبیرستانطباطبایی شهر مشهددر سال تحصیلی 1394-1395 است.

  روش اجرا: مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش میدانی و اطلاعات کتابخانه‌ای است. نمونه‌های پژوهش شامل 100 دانش آموز پسر مشغول به تحصیل در `پايه هاي 10، 11 و 12 دبیرستانطباطبایی شهر مشهددر سال تحصیلی 94-95 بودند. از بینجمعیت کل دانش‌آموزان شهر مشهد به روش خوشه‌ای نمونه‌های مورد پژوهش از دبیرستان شهید مفتح مشهدانتخاب شده‌اند و جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مقیاس اعتیاد اینترنتی یانگ، پرسشنامه جو عاطفی خانوادهمحمود نودرگاه فرد و مقیاس احساس تنهایی UCLAاستفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها:يافته هاي اين پژوهش حاكي از اين است كه جو عاطفي خانواده واحساس تنهايي با اعتياد به اينترنت دانش آموزان پسر متوسطه رابطه دارد.

  نتیجه گیری:هر چه جو عاطفي خانواده صميمي تر باشد وكانون خانواده گرمتر وروابطبين والدين و فرزندان نزديكترباشد ،فرزندان كمتر به اينترنت روي مي آورند.بنابراين بايد تدابيري اتخاذ گردد كه جو خانواده هاطوري باشد كه فرزندان كمتر احساس تنها يي كنند ووقت چنداني براي گذراندن در اينترنت پيدا نكنند.

  منابع:

  - بیابانگرد، اسماعیل. روش‌های پیش گیری از اُفت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، شماره 115، 1387.

  - فرجاد، محمدحسین. رو در رو با مشکلات و اختلافات روانی رفتاری، انتشارات بدر، 1377.

  - مینوچین، سالوادور. خانواده و خانواده درمانی، ترجمه باقر ثنایی. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373.

  - خسروی، زهره و علیزاده صحرایی، ام‌هانی (1390). رابطه اعتياد به اينترنت با عملكرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان. مطالعات روانشناسي تربيتي، 8 (14)، 80- 59.

  - جمعى از مؤلفان، روان شناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسلامى، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1382، ص137.             
  - محمّدى رى شهرى، محمّد، ميزان الحكمه، تهران، نشر مركزالاعلام الاسلامى، 1379، ج 10، ص 699، حديث 32323.          
  - نورى طبرسى، حسين، مستدرك الوسايل، بيروت، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1988م، باب 24 و 389.
  - ابومحمد الحسن بن شعبه حرانى، تحف العقول عن آل الرسول، بيروت، اعلمى للمطبوعات، 1974م، ح 23، ص189.
  - هنرى ماسن، پاول و همكاران، رشد و شخصيت كودك، ترجمه مهشيدياسايى، تهران، نشر مركز، 1380، ص176.

  - هافمن، كارل و همكاران، روان شناسى عمومى، ترجمه هادى بحيرايى و همكاران، تهران، ارسباران، 1384، ص424.
  - بى ريا، ناصر و همكاران، روان شناسى رشد با نگرش به منابع اسلامى، تهران، سمت، 1375، ج 2، ص 796.

  - ديماتئو، ام. رابين، روان شناسى سلامت، ترجمه سيدمهدى موسوى اصل و همكاران، تهران، سمت، 1378، ج 2، ص439.        
  - اسماعيل بيابانگرد، روان شناسى نوجوان، چ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1378، ص 68.

  - هارجى، اون و ديگران، مهارت هاى اجتماعى در ارتباط ميان فردى، ترجمه خشايار بيگى و مهرداد فيروزبخت، تهران، رشد، 1384، ص274.           
  - شكرشكن، حسين و همكاران، مكتب‌هاى روان شناسى و نقد آن، چ دوم، تهران، سمت، 1377، ج 2، ص443.
  - بستان، حسين، اسلام و جامعه شناسى خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1383، ص100.

  - بيابانگرد، اسماعيل، روان شناسى نوجوان، چ سوم، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، 1378، ص97.
  - فلسفى، محمّدتقى ، كودك از نظر وراثت و تربيت، تهران، هيئت نشر معارف اسلامى، 1341، ج 2، ص145.
  - مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1983 م، ج 104، ص91.

  - نوابى نژاد، شكوه، سه گفتار درباره راهنمايى تربيت فرزندان، چ ششم، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، 1375، ص23.

  - بیابانگرد، اسماعیل. روش‌های پیش گیری از اُفت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، شماره 115، 1387.

  - فرجاد، محمدحسین. رو در رو با مشکلات و اختلافات روانی رفتاری، انتشارات بدر، 1377.

  - مینوچین، سالوادور. خانواده و خانواده درمانی، ترجمه باقر ثنایی. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1373.

  - خسروی، زهره و علیزاده صحرایی، ام‌هانی (1390). رابطه اعتياد به اينترنت با عملكرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان. مطالعات روانشناسي تربيتي، 8 (14)، 80- 59.

  - جمعى از مؤلفان، روان شناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسلامى، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1382، ص137.         
  - محمّدى رى شهرى، محمّد، ميزان الحكمه، تهران، نشر مركزالاعلام الاسلامى، 1379، ج 10، ص 699، حديث 32323.          
  - نورى طبرسى، حسين، مستدرك الوسايل، بيروت، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1988م، باب 24 و 389.
  - ابومحمد الحسن بن شعبه حرانى، تحف العقول عن آل الرسول، بيروت، اعلمى للمطبوعات، 1974م، ح 23، ص189.
  - هنرى ماسن، پاول و همكاران، رشد و شخصيت كودك، ترجمه مهشيد ياسايى، تهران، نشر مركز، 1380، ص176.

  - هافمن، كارل و همكاران، روان شناسى عمومى، ترجمه هادى بحيرايى و همكاران، تهران، ارسباران، 1384، ص424.
  - بى ريا، ناصر و همكاران، روان شناسى رشد با نگرش به منابع اسلامى، تهران، سمت، 1375، ج 2، ص 796.

  - ديماتئو، ام. رابين، روان شناسى سلامت، ترجمه سيدمهدى موسوى اصل و همكاران، تهران، سمت، 1378، ج 2، ص439.        
  - اسماعيل بيابانگرد، روان شناسى نوجوان، چ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1378، ص 68.

  - هارجى، اون و ديگران، مهارت هاى اجتماعى در ارتباط ميان فردى، ترجمه خشايار بيگى و مهرداد فيروزبخت، تهران، رشد، 1384، ص274.           
  - شكرشكن، حسين و همكاران، مكتب‌هاى روان شناسى و نقد آن، چ دوم، تهران، سمت، 1377، ج 2، ص443.
  - بستان، حسين، اسلام و جامعه شناسى خانواده، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1383، ص100.

  - بيابانگرد، اسماعيل، روان شناسى نوجوان، چ سوم، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، 1378، ص97.
  - فلسفى، محمّدتقى ، كودك از نظر وراثت و تربيت، تهران، هيئت نشر معارف اسلامى، 1341، ج 2، ص145.
  - مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1983 م، ج 104، ص91.

  - نوابى نژاد، شكوه، سه گفتار درباره راهنمايى تربيت فرزندان، چ ششم، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، 1375، ص23.

   

  - Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of Young internet addiction test. Journal of behavioral sciences (JBS), 2010; 4(3): 9-183.

  - Bahirayi H, Delavar A, Ahadi H. Standardization of UCLA Loneliness Scale (version 3) on students attending universities in Tehran. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2006; 1(1): 6-18.

  - Byun, Sookeun, Ruffini, Celestino, Mills, Juline E, Douglas, Alecia C, Niang, Mamadou, Stepchenkova, Svetlana, ... Atallah, Mikhail (2009); "Internet addiction: metasynthesis of 1996-2006 quantitative research", CyberPsychology & Behavior, 12(2), 203-207.

  - Odacı, Hatice, & Çelik, Çiğdem Berber (2013); "Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception", Computers in Human Behavior, 29(6), 2382-2387.

  - Tonioni, Federico, D'Alessandris, Lucio, Lai, Carlo, Martinelli, David, Corvino, Stefano, Vasale, Massimo, ... Bria, Pietro (2012); "Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms", General hospital psychiatry, 34(1), 80-87.

  - Cooper, Al, Morahan-Martin, Janet, Mathy, Robin M, & Maheu, Marlene (2002); "Toward an increased understanding of user demographics in online sexual activities", Journal of Sex &Marital Therapy, 28(2), 105-129.

  - Yoo, Hee Jeong, Cho, Soo Churl, Ha, Jihyun, Yune, Sook Kyung, Kim, Seog Ju, Hwang, Jaeuk, ... Lyoo, In Kyoon (2004); "Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction", Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58(5), 487-494.

  - Shaw, Martha, & Black, Donald W. (2008); "Internet addiction", CNS drugs, 22(5), 353- 365.

  - Mougahi k, alasvand. the studingof predictor personality variables of internet addiction. jundishapur scientific medical journal. 2010; 9(4): 66-359.

  - Dargahi H, Razavi S. Internet addiction and its related factors: a study of an Iranian Population. Payesh. 2007; 6(3): 72-265

  - Hasanzadeh R, Salehi M, Rezaei Kiyasari A. Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students. Journal of educational psychology. 2010; 1(3):69-81.

  -Salimi a, Jowkar b. relationship between attachment understanding and personality predispositions with loneliness in adolescence. Journal of psychological achievements. 2012; 4(1): 64-245

  - Leifer G. maternity nursing. tehran: jameenegar:salami; 2012.

  - Marcdante kj, Behrman re, Kliegman rm. nelson essentials of pediatrics. tehran: arjmand; 2011.

  - Najafi m, Dehshiri g, Sheykhi m, dabiri s. comparison of university student's general health and academic achievement regarding the degree of their loneliness. counseling culture. 2011; 2(5): 35-115

  - Atkinson rl, hilgard er. Hilgard,s introduction to psychology. tehran: roshd; 2011.

  - Emith ee, Atkinson rl, hilgard er. Hilgard,s introduction to psychology tehran: arjmand; 2006.

  - Rassouli m, mirlashari j, gharebagh Z. Nursing care of infant and children tehran: andisherafi; 2008.

  - Sadock Bj, sadock VA. Kaplan&sadock,s synopsis ofpsychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry. tehran: arjmand; 2007.

  - Lalifaz A, Askari A. The power of predicting perceived parenting styles and demographic variables on girl student's loneliness feeling. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008; 10(37): 8-71.

  - Najafi M, Dehshiri G, Sheykhi M, Dabiri S. the role of self-steem,components of loneliness in prediction of students'academic achievement quarterly educational psychology. 2012; 7(22):71-155.

  - Mohammadimajd d. Loneliness and Totalitarianism. tehran: roshangaran and women's studies; 2008.

  - Tajvidi M, Zeighami Mohammadi S. The level of loneliness, hopelessness and self-esteem in major thalassemia adolescents. blood. 2012; 9(1): 36-43.

  - Salimi a, Jowkar b, Nikpour r. Internet comunications in life: The role of perceived social support and loneliness in use of the Internet. 2. 2009; 5(3): 81-102.

  - Bidi f, kareshki h. the addiction to the internet (from perspective of the psychology). tehran: avayenoor; 2013.

  Jafary n, etemadi o, asemi a. family and media pathology computer and internet. esfahan: amokhteh; 2012.

  - White, J. l kime, S. (1987). The first three years of le. New York: prentice-hall, P. 106. 

  - Bahri N, SadeghMoghadam L, Khodadost L, Mohammadzade J, Banafsheh E. Internet addiction status and itsrelation with students’ general health at Gonabad Medical University. Modern Care Journal, 2011; 8(3): 73-166.

  - Hasanzadeh R, Salehi M, Rezaei Kiyasari A. Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students. Journal of educational psychology, 2010; 1(3): 69-81

  - Shayegh S, Azad H, BAHRAMI H. On the relationship between internet addiction and personality traits in adolescents in Tehran. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 2009; 11(2): 58-149.

  -Weinstein A, Feder LC, Rosenberg KP, Dannon P. Internet Addiction Disorder: Overview and Controversies. Behr Add, 2014; 99-117.

  -Association AP. Diagnostic and statistical manual of mentaldisorders, fifth Edition (DSM-5), 2013.

  -Sadock Bj, sadock VA. Kaplan&sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry. tehran: arjmand; 2003.

  -Bidi f, kareshki h. the addiction to the internet (from perspective of the psychology). tehran: avayenoor; 2013.

  -Solhi M, Sadeghi A, Ruodbari M. The effect of group discussion education on mental health preventive behaviors in adolescence school girls. Journal of Research & Health, 2012; 2(2): 56-247.

  -Hamidian f. internet and mobile addiction. iran: nashreghatreh; 2008.

  -Ahmadi h, Zadehmohammadi f, Masoombeigi m, sohrabi f. Prevalence of Internet addiction and its relationship with demographic factors among students of Allameh Tabatabai University. Journal of Educational Psychology, 2012; 8(25): 19-34.

  -Young ks, abreu cnd. internet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. tehran: asim; 2012.

  -Shoeibi F. Internet Addiction. Iran: Green E-book, 2013.

  -Mougahi k, alasvand. the studingof predictor personality variables of internet addiction. jundishapur scientific medical journal, 2010; 9(4): 66-359.

  -Man SL. Prediction of internet addiction for undergraduates in Hong Kong. Hong Kong: Baptist University Publication; 2006.

  -Widyanto L, Murran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol Behav. 2004;7(4):443-50.

  -Jafary n, etemadi o, asemi a. family and media pathology computer and internet. esfahan: amokhteh; 2012.

  -Ezoe S, Toda M. Relationships of loneliness and mobile phone dependence with Internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine, 2013; 3(6): 12-407.

  -Esen BK, Aktas E, Tuncer I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013; 84: 8-1504.

  -Arabzadeh M, Bayanati M, Nikdel F, Nadery MS, Naimi G. The Relationship of Internet Addiction with Loneliness and Identity Styles. Journal of Science and today's world, 2012; 1(1): 59-70.

  -Zarbakhsh Bahri M, Rashedi V, Khademi M. Loneliness and Internet addiction in students. Journal of Health Promotion Management, 2013; 2(1): 32-38.

  -Özben Ş. A comparison of the loneliness levels of Turkish university students in terms of Internet use. Psychology and Behavioral Sciences, 2013; 2(3): 16-112.

  -Cheung LM, Wong WS. The effects of insomnia and internet addiction on depression in Hong Kong Chinese adolescents: an exploratory crosssectional analysis. Journal of sleep research, 2011; 20(2): 17-311.

   

   

  1- Bahri N, SadeghMoghadam L, Khodadost L, Mohammadzade J, Banafsheh E. Internet addiction status and itsrelation with students’ general health at Gonabad Medical University. Modern Care Journal. 2011; 8(3): 73-166.

  2- Wang L, Luo J, Bai Y, Kong J, Luo J, Gao W, et al. Internet addiction of adolescents in China: Prevalence, predictors, and association with well-being. Addiction Research & Theory. 2011, 21(1): 62-69

  3- Ha Y-M, Hwang WJ. Gender Differences in Internet Addiction Associated with Psychological Health Indicators Among Adolescents Using a National Web-based Survey. International Journal of Mental Health and Addiction. 2014: 1-10

  4- Bruno A, Scimeca G, Cava L, Pandolfo G, Zoccali RA, Muscatello MR. Prevalence of Internet Addiction in a Sample of Southern Italian High School Students. International Journal of Mental Health and Addiction. 2014: 1-8.

  5- Şaşmaz T, Öner S, Kurt AÖ, Yapıcı G, Buğdaycı R, Şiş M. Prevalence and risk factors of Internet addiction in high school students. The European Journal of Public Health. 2013.

  6- Stavropoulos V, Alexandraki K, Motti-Stefanidi F. Recognizing internet addiction: Prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journal of adolescence. 2013, 36(3): 76-565

  7- Lopez-Fernandez O, Freixa-Blanxart M, Honrubia-Serrano ML. The problematic Internet entertainment use scale for adolescents: prevalence of problem Internet use in Spanish high school students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

  2013, 16(2): 18-108.

  8- Kuss DJ, van Rooij AJ, Shorter GW, Griffiths MD, van de Mheen D. Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior. 2013, 29(5): 96-1987

  9- Allameh S, Moshtaghi M, editors. Problematic Internet use and its relation to psychosomatic illnesses and life satisfaction among adolescents in Iran. Fourth International Congress of Psychosomatic; 2012; Islamic Azad University of Khorasgan (Isfahan).[text in persian]

  10- Abazari K, Nourian Z, editors. investigate of correlation between Internet addiction and depression. Fourth International Congress of Psychosomatic; 2012; Islamic Azad University of Khorasgan (Isfahan).[text in persian]

  11- Dargahi H, Razavi S. Internet addiction and its related factors: a study of an Iranian Population. Payesh.2007, (6)3: 72-265. [text in persian]

  12- Masoudnia E. Problematic cyberspace use and risk of depression disorder among adolescents in Yazd. Iranian Journal of Epidemiology. 2013, 8(4): 25-15. [text in persian]

  13- Fallahi F, Asiri S, Ghanbari A, Kazemnekhadleili E. investigate the status of Internet addiction and how to use them in the Gilan University of Medical Sciences students in 92-1391.: Gilan University of Medical Sciences; 2013.

  14- Jose PE, Lim BTL. Social Connectedness Predicts Lower Loneliness and Depressive Symptoms over Time in Adolescents. Open Journal of Depression. 2014; 3(4):154-63.

  15- Ma Z-w, Liang J-j, Zeng W-n, Jiang S, Liu T. The Relationship Between Self-Esteem and Loneliness: Does Social Anxiety Matter? International Journal of Psychological Studies. 2014, 6(2): 65-151.

  16- Shevlin M, Murphy S, Mallett J, StringerM, Murphy J. Adolescent loneliness and psychiatric morbidity in Northern Ireland. British Journal of Clinical Psychology. 2013, 52(2): 4-230.

  17- Pontes HM, Griffiths MD, Patrão IM. Internet Addiction and Loneliness Among Children and Adolescents in the Education Setting: An Empirical Pilot Study. Aloma: 18- Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 2014, 32(1): 8-91.

  Koyuncu T, Unsal A, Arslantas D. Assessment of internet addiction and loneliness in secondary and high school students. Assessment. 2014, 64(9): 998-1002.

  19- Huan VS, Ang RP, Chong WH, Chye S. The Impact of Shyness on Problematic Internet Use: The Role of Loneliness. The Journal of Psychology. 2014 (ahead-of-print).

  20- Ezoe S, Toda M. Relationships of loneliness and mobile phone dependence with Internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine. 2013, 3(6): 12-407.

  21- Chiu S-I, Hong F-Y, Chiu S-L. An Analysis on the Correlation and Gender Difference between College Students’ Internet Addiction and Mobile Phone Addiction in Taiwan. International Scholarly Research Notices. 2013.

  22- Lashgarara B, Taghavi Shahri M, Maheri AB, Sadeghi R. Internet addiction and general health of dormitory students of TehranUniversity of Medical Sciences in 2010. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2012, 10(1): 67-76. [text in persian]

  23- Abedini Y, Zamani B. Investigating motivation, type and rate of mobile use in university students. Contemporary Psychology. 2013, 7(2): 73-86. [text in persian]

  - Alavi S, Eslami M, Maracy M, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of Young internet addiction test. Journal of behavioral sciences (JBS), 2010; 4(3): 9-183.

  - Bahirayi H, Delavar A, Ahadi H. Standardization of UCLA Loneliness Scale (version 3) on students attending universities in Tehran. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2006; 1(1): 6-18.

  - Byun, Sookeun, Ruffini, Celestino, Mills, Juline E, Douglas, Alecia C, Niang, Mamadou, Stepchenkova, Svetlana, ... Atallah, Mikhail (2009); "Internet addiction: metasynthesis of 1996-2006 quantitative research", CyberPsychology & Behavior, 12(2), 203-207.

  - Odacı, Hatice, & Çelik, Çiğdem Berber (2013); "Who are problematic internet users? An investigation of the correlations between problematic internet use and shyness, loneliness, narcissism, aggression and self-perception", Computers in Human Behavior, 29(6), 2382-2387.

  - Tonioni, Federico, D'Alessandris, Lucio, Lai, Carlo, Martinelli, David, Corvino, Stefano, Vasale, Massimo, ... Bria, Pietro (2012); "Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms", General hospital psychiatry, 34(1), 80-87.

  - Cooper, Al, Morahan-Martin, Janet, Mathy, Robin M, & Maheu, Marlene (2002); "Toward an increased understanding of user demographics in online sexual activities", Journal of Sex &Marital Therapy, 28(2), 105-129.

  - Yoo, Hee Jeong, Cho, Soo Churl, Ha, Jihyun, Yune, Sook Kyung, Kim, Seog Ju, Hwang, Jaeuk, ... Lyoo, In Kyoon (2004); "Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction", Psychiatry and Clinical Neurosciences, 58(5), 487-494.

  - Shaw, Martha, & Black, Donald W. (2008); "Internet addiction", CNS drugs, 22(5), 353- 365.

  - Mougahi k, alasvand. the studingof predictor personality variables of internet addiction. jundishapur scientific medical journal. 2010; 9(4): 66-359.

  - Dargahi H, Razavi S. Internet addiction and its related factors: a study of an Iranian Population. Payesh. 2007; 6(3): 72-265

  - Hasanzadeh R, Salehi M, Rezaei Kiyasari A. Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students. Journal of educational psychology. 2010; 1(3):69-81.

  - Salimi a, Jowkar b. relationship between attachment understanding and personality predispositions with loneliness in adolescence. Journal of psychological achievements. 2012; 4(1): 64-245

  - Leifer G. maternity nursing. tehran: jameenegar:salami; 2012.

  - Marcdante kj, Behrman re, Kliegman rm. nelson essentials of pediatrics. tehran: arjmand; 2011.

  - Najafi m, Dehshiri g, Sheykhi m, dabiri s. comparison of university student's general health and academic achievement regarding the degree of their loneliness. counseling culture. 2011; 2(5): 35-115

  - Atkinson rl, hilgard er. Hilgard,s introduction to psychology. tehran: roshd; 2011.

  - Emith ee, Atkinson rl, hilgard er. Hilgard,s introduction to psychology tehran: arjmand; 2006.

  - Rassouli m, mirlashari j, gharebagh Z. Nursing care of infant and children tehran: andisherafi; 2008.

  - Sadock Bj, sadock VA. Kaplan&sadock,s synopsis ofpsychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry. tehran: arjmand; 2007.

  - Lalifaz A, Askari A. The power of predicting perceived parenting styles and demographic variables on girl student's loneliness feeling. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008; 10(37): 8-71.

  - Najafi M, Dehshiri G, Sheykhi M, Dabiri S. the role of self-steem,components of loneliness in prediction of students'academic achievement quarterly educational psychology. 2012; 7(22): 71-155.

  - Mohammadimajd d. Loneliness and Totalitarianism. tehran: roshangaran and women's studies; 2008.

  - Tajvidi M, Zeighami Mohammadi S. The level of loneliness, hopelessness and self-esteem in major thalassemia adolescents. blood. 2012; 9(1): 36-43.

  - Salimi a, Jowkar b, Nikpour r. Internet comunications in life: The role of perceived social support and loneliness in use of the Internet. 2. 2009; 5(3): 81-102.

  - Bidi f, kareshki h. the addiction to the internet (from perspective of the psychology). tehran: avayenoor; 2013.

  Jafary n, etemadi o, asemi a. family and media pathology computer and internet. esfahan: amokhteh; 2012.

  - White, J. l kime, S. (1987). The first three years of le. New York: prentice-hall, P. 106.

  - Bahri N, SadeghMoghadam L, Khodadost L, Mohammadzade J, Banafsheh E. Internet addiction status and itsrelation with students’ general health at Gonabad Medical University. Modern Care Journal, 2011; 8(3): 73-166.

  - Hasanzadeh R, Salehi M, Rezaei Kiyasari A. Relationship between the use of extreme from technology (internet and sms addiction) and educational and psychological state high school students. Journal of educational psychology, 2010; 1(3): 69-81

  - Shayegh S, Azad H, BAHRAMI H. On the relationship between internet addiction and personality traits in adolescents in Tehran. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health, 2009; 11(2): 58-149.

  -Weinstein A, Feder LC, Rosenberg KP, Dannon P. Internet Addiction Disorder: Overview and Controversies. Behr Add, 2014; 99-117.

  -Association AP. Diagnostic and statistical manual of mentaldisorders, fifth Edition (DSM-5), 2013.

  -Sadock Bj, sadock VA. Kaplan&sadock,s synopsis of psychiatry behavioral sciences/clinical psychiatry. tehran: arjmand; 2003.

  -Bidi f, kareshki h. the addiction to the internet (from perspective of the psychology). tehran: avayenoor; 2013.

  -Solhi M, Sadeghi A, Ruodbari M. The effect of group discussion education on mental health preventive behaviors in adolescence school girls. Journal of Research & Health, 2012; 2(2): 56-247.

  -Hamidian f. internet and mobile addiction. iran: nashreghatreh; 2008.

  -Ahmadi h, Zadehmohammadi f, Masoombeigi m, sohrabi f. Prevalence of Internet addiction and its relationship with demographic factors among students of Allameh Tabatabai University. Journal of Educational Psychology, 2012; 8(25): 19-34.

  -Young ks, abreu cnd. internet addiction: a handbook and guide to evaluation and treatment. tehran: asim; 2012.

  -Shoeibi F. Internet Addiction. Iran: Green E-book, 2013.

  -Mougahi k, alasvand. the studingof predictor personality variables of internet addiction. jundishapur scientific medical journal, 2010; 9(4): 66-359.

  -Man SL. Prediction of internet addiction for undergraduates in Hong Kong. Hong Kong: Baptist University Publication; 2006.

  -Widyanto L, Murran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol Behav. 2004;7(4):443-50.

  -Jafary n, etemadi o, asemi a. family and media pathology computer and internet. esfahan: amokhteh; 2012.

  -Ezoe S, Toda M. Relationships of loneliness and mobile phone dependence with Internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine, 2013; 3(6): 12-407.

  -Esen BK, Aktas E, Tuncer I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013; 84: 8-1504.

  -Arabzadeh M, Bayanati M, Nikdel F, Nadery MS, Naimi G. The Relationship of Internet Addiction with Loneliness and Identity Styles. Journal of Science and today's world, 2012; 1(1): 59-70.

  -Zarbakhsh Bahri M, Rashedi V, Khademi M. Loneliness and Internet addiction in students. Journal of Health Promotion Management, 2013; 2(1): 32-38.

  -Özben Ş. A comparison of the loneliness levels of Turkish university students in terms of Internet use. Psychology and Behavioral Sciences, 2013; 2(3): 16-112.

  -Cheung LM, Wong WS. The effects of insomnia and internet addiction on depression in Hong Kong Chinese adolescents: an exploratory crosssectional analysis. Journal of sleep research, 2011; 20(2): 17-311.

     خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 200,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .docx
  • حجم فایل: 178 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر