مطالعه تأثیر و سهم مديريت تحقيق و توسعه بر کارآمدی تولید محصول در مجتمع دخانیات استان مازندران

20,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مطالعه تأثیر و سهم مديريت تحقيق و توسعه بر کارآمدی تولید محصول در مجتمع دخانیات استان مازندران
 • کد فایل: 5609
 • قیمت: 20,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,684 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1010 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx va pptx
 • تعداد صفحات: 188 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  فایل پایان نامه 188 صفحه + پاورپوینت ارائه مطالب 100 اسلاید


  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه 2
  1-2- بيان مسئله 3
  1-3- ضرورت و اهیت مسئله پژوهش 5
  1-4-مدل مفهومی پژوهش 9
  1-5- اهداف پژوهش 11
  1-7- فرضیه ها 11
  1-8- قلمرو تحقيق 11
  1-9- تعریف واژگان تخصصی تحقیق 12


  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه
  2-1- مقدمه 16
  بخش اول: مبانی نظری مديريت تحقيق و توسعه (R&D) 18
  2-2-تاریخجه تحقیق و توسعه(R&D) 20
  2-3-اهداف تحقیق و توسعه(R&D) 23
  2-4- تحقیق و توسعه(R&D)در ایران 25
  2-5- تحقیق و توسعه(R&D)و صنعت 26
  2-6-شاخص های پژوهش 30
  2-6-1- نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص ملی: 29
  2-6-2- شاخص تعداد پژوهشگران (در یک میلیون نفر جمعیت) : 30
  2-7-چالش های پیش روی واحد های تحقیق و توسعه در سازمانها و شرکتهای تولیدی 30
  2-7-1-اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق 32
  2-7-2- غیرمرتبط بودن رشت تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی 33
  2-7-3- ضعف پژوهش های انجام شده توسط محققین خارج از سازمان ها (مشکلات برون سپاری طرح ها) 33
  2-7-4- مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش 35
  2-7 -5- عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان 36
  2-7-6- ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیقاتی 37
  2-7-7-ضعف سیستم اطلاع رسانی و دسترسی به آمار و اطلاعات و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده 38
  2-7-8- بانک اطلاعاتی شرکتهای مشاور مطالعاتی در هریک ازحوزه های تخصصی 39
  2-7-9- فرایند طولانی تعیین اولویتها، بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی و در نهایت ارزیابی طرح های انجام شده 38
  2-7-10-نبود مشارکت و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه با واحدهای اجرایی در به کارگیری نتایج طرح ها 41
  بخش دوم: مبانی نظری کارآمدی تولید محصول 45
  2-8 - تعاریف کارآیی،کارآمدی 46
  2-9-انواع کارائی 48
  2-10- اندازهگیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید 52
  2-11-اثربخشی ومفهوم آن(effectiveness) 54
  2-12-رابطه کارائی با بهره وری و اثربخشی 55


  2-13-2- اثربخشی سازمانی 57
  2-3-13- رویکردهای اثربخشی سازمانی 59
  2-13-4- الگوهای اثربخشی سازمانی 60
  بخش سوم: تحقیقات انجام شده 64
  2-17-تحقیقات خارجی 63
  2-18-تحقیقات داخلی 70
  فصل سوم: روش تحقیق
  1- مقدمه 88
  3-3- روش تحقيق 89
  3-4- مراحل انجام تحقیق 89
  3-5- جامعه آماری 89
  3-6- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 89
  3-7- روشهاي جمع آوري اطلاعات 89
  3-8- ابزار گردآوری داده ها
  3-9- روايي (اعتبار) و پايايي پرسشنامه 89
  3-10- مقياس (ابزار) اندازه گيري 89
  3-11- روش‌های تجزيه و تحليل داده ها: 89
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
  4-1- مقدمه 89
  4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 89
  4-2-1- جنسیت 89
  4-2-2- سن 89
  4-2-3- تحصیلات 89
  4-2-4- تأهل 89
  4-2-5- نوع استخدام 89
  4-2-6- سنوات خدمت 89
  4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 89
  4-3-1- فرضیه اصلی 89
  4-3-2- مديريت تحقيق و توسعه بر کیفیت محصول جديد مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  4-3-3- مديريت تحقيق و توسعه بر طراحي محصول جديد مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  4-3-4- مديريت تحقيق و توسعه بر بهينه سازي فرايندهای مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  4-3-5- مديريت تحقيق و توسعه بر انتقال و جذب فناوري های مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  4-3-6- مديريت تحقيق و توسعه بر كسب دانش فني براي توليد مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  4-4- اولویت بندی میزان اهميت هر كدام از ابعادکارامدی تولیدمحصول 89
  فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهاد
  5-1- مقدمه 89
  5-2- نتایج فرضیات تحقیق 89
  5-2-1- فرضیه اصلی: 89
  5-2-2- مديريت تحقيق و توسعه بر كيفيت محصول مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  5-2-3- مديريت تحقيق و توسعه بر طراحي محصول جديد مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  5-2-4- مديريت تحقيق و توسعه بر بهينه سازي فرايندهای مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  5-2-5- مديريت تحقيق و توسعه بر انتقال و جذب فناوري های مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  5-2-6- مديريت تحقيق و توسعه بر كسب دانش فني براي توليد مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد. 89
  5-3- پیشنهادات تحقیق 89
  5-3-1- پیشنهادات اجرایی 89
  5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 89
  5-4- محدودیت های تحقیق 89
  منابع و مآخذ: 89
  منابع لاتین: 89
  پیوست 89

  فهرست جدول¬ها
  عنوان صفحه
  جدول 1-1: ساختار پرسشنامه 14
  جدول 2-7: ابعاد الگوی اثربخشی سازمانی پارسونز(به نقل از هوی و میسکل، ترجمه ی عباس زاده ، 1382: 65) 61
  جدول 3-1: مؤلفه های پرسشنامه های تحقیق 89
  جدول 3-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ 89
  جدول 3-3: نمره گذاری گزینه های پرسشنامه 89
  جدول 4-1: توزیع جنسیت 89
  جدول 4-2: توزیع سن 89
  جدول 4-3: توزیع تحصیلات 89
  جدول 4-4: توزیع تأهل 89
  نمودار 4-4: توزیع تأهل 89
  جدول 4-5: توزیع نوع استخدام 89
  جدول 4-6: سنوات خدمت 89
  جدول 4-7: نتایج نرمال بودن متغیرهای مدیریت تحقیق و توسعه وکارآمدی تولیدمحصول 89
  جدول 4-8 : مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مديريت تحقيق و توسعه بر کارآمدی عوامل تولید 89
  جدول 4-9: ضریب رگرسیونی مديريت تحقيق و توسعه برکارآمدی عوامل تولید 89
  جدول 4-10 : مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مديريت تحقيق و توسعه بر كيفيت محصول 89
  جدول 4-11: ضریب رگرسیونی مديريت تحقيق و توسعه بر كيفيت محصول 89
  جدول 4-12 : مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مديريت تحقيق و توسعه بر طراحي محصول جديد 89
  جدول 4-13: ضریب رگرسیونی مديريت تحقيق و توسعه بر طراحي محصول جديد 89
  جدول 4-14 : مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مديريت تحقيق و توسعه بر بهينه سازي فرايندها 89
  جدول 4-15: ضریب رگرسیونی مديريت تحقيق و توسعه بر بهينه سازي فرايندها 89
  جدول 4-16 : مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مديريت تحقيق و توسعه بر انتقال و جذب فناوري ها 89
  جدول 4-17: ضریب رگرسیونی مديريت تحقيق و توسعه بر انتقال و جذب فناوري ها 89
  جدول 4-18 : مشخص‏كننده‌هاي كلي تحليل رگرسيوني تأثير مديريت تحقيق و توسعه بر كسب دانش فني 89
  جدول 4-19: ضریب رگرسیونی مديريت تحقيق و توسعه بر كسب دانش فني براي توليد 89
  جدول 4-20: اولویت بندی میزان اهميت ابعاد کارامدی تولید محصول 89  فهرست نمودارها
  عنوان صفحه
  نمودار 2-1) توصیف انواع کارایی به روش فارل 53
  شکل شماره 2-1): روابط انتظارات و نیازها با اثربخشی ، کارایی و رضایت 63
  نمودار 4-1: توزیع جنسیت 89
  نمودار4-2: توزیع سن 89
  نمودار4-3: توزیع تحصیلات 102
  نمودار4-3: توزیع تاهل 103
  نمودار 4-5: توزیع نوع استخدام 89
  نمودار 4-6: سنوات خدمت 89
  نمودار 4-7: تأثير رگرسيوني متغير مديريت تحقيق و توسعه بر روی بهره وري عوامل تولید 89
  نمودار 4-8: تأثير رگرسيوني متغير مديريت تحقيق و توسعه بر روی كيفيت محصول 89
  نمودار 4-9: تأثير رگرسيوني متغير مديريت تحقيق و توسعه بر روی طراحي محصول جديد 89
  نمودار 4-10: تأثير رگرسيوني متغير مديريت تحقيق و توسعه بر روی بهينه سازي فرايندها 89
  نمودار 4-11 : تأثير رگرسيوني متغير مديريت تحقيق و توسعه بر روی انتقال و جذب فناوري ها 89
  نمودار 4-12: تأثير رگرسيوني متغير مديريت تحقيق و توسعه بر روی كسب دانش فني براي توليد 89

  چکیده:
  امروزه جامعه اي را نمي توان يافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوري، آينده روشني را براي خود و جامعه پيش بيني نمايد. در حال و آينده اقتصادي كشورها دانش، تكنولوژي و فناوري كه محصول مراكز تحقيق و توسعه اند نقش تعيين كننده اي را در شكوفايي و اقتدار سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورها برعهده دارند.وازطرفی فعالیتهای تحقیق و توسعه در واقع پیوند دهنده بین دانش و علوم با تولید محصول بر اساس استاندارد و تکنولوژیهای نوین است .و برای موثر واقع شدن تحقیق و پژوهش نیاز به کارائی و اثر بخشی و توانمند سازی تک تک کارکنان سازمان در راه ایجاد تولید محصولاتی با ارزش و برتر که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند . هدف از این تحقیق نیز این بوده است که به مطالعه تأثیر و سهم مديريت تحقيق و توسعه (R&D) بر کارآمدی تولید محصولات در شرکت دخانیات ایران (مجتمع دخانیات استان مازندران) بپردازد که به این منظور تعداد 114 نفر از مدیران و کارکنان مجتمع دخانیات استان مازندران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ گفتند.
  داده های به دست آمده از پرسشنامه ها توسط آزمون رگرسیون خطی دو متغیره و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که مدیریت تحقیق و توسعه بر كيفيت و کمیت محصول،کاهش زمان و هزینه تولید، طراحي محصول جديد، بهينه سازي فرايندها، انتقال و جذب فناوري ها و كسب دانش فني براي توليد مجتمع دخانیات استان مازندران تأثیر معناداری دارد.

  کلید واژه ها:
  مديريت تحقيق و توسعه ، کارآمدی، کارائی و اثربخشی ، بهره وري عوامل تولید، مجتمع دخانیات استان مازندران.
  1-1- مقدمه
  سیر تکاملی دانش بشری و تجلی آن در ابعاد گوناگون حیات بشری، چهره زندگی انسان امروزی را دستخوش تغییر و تحول کرده است. در دنیای امروز هر ملتی برای ادامه حیات و بقای خود و نیل به خود اتکایی، استقلال و تسلط بر سرنوشت و حفظ آرمانها و آرزوهایش ناگزیر از حرکت در مسیر توسعه است و نیل به توسعه درون زا جز از طریق تحقیق پژوهش مستمر امکانپذیر نیست.(رضایی1384) مدیریت تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین مدیریتها در سازمانها، برای اینکه بتوانند در صحنه رقابت بین المللی دوام بیاورد، برای موفقیت وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. در واقع برای اینکه سازمانها بتوانند در صحنه رقابت بین المللی دوام بیاورند باید به این مقوله توجه کنند.(عطافر،آنالویی،1384)بالطبع، عوامل و شاخص های پیشرفت جوامع و ملل حاضر نیز صورت های خاص زمان خود را یافته اند. کارآمدی و کارایی از مهمترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاد است. از آنجا که هر سازمان و شرکتی به دنبال افزایش کارآمدی و کارایی خویش است واحدهای تحقیق و توسعه نیز به دنبال یکی از وظایف مهم در کارآمدی تولید و افزایش توان رقابتی در تولید محصول و ایده نو می باشند. کارآمدی همواره از عناصر مهم تولید و جزو یکی از چالشهای مهم سازمانها و شرکت ها می باشد. بهره‌وری، حاصل جمع کارایی و اثربخشی است که نشان می‌دهد یک سازمان به چه صورت منابع خودرا در راستای دستیابی به اهداف به کار می‌گیرد به این ترتیب، بهره‌وری را می‌توان به صورت "انجام درستِ کار درست" تعریف کرد.بهره وری مفهومی است که دوره جدید تولید را به خود مشغول ساخته است. افزایش بهره وری به عنوان ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر همواره مدنظر صاحبنظران اقتصادی بوده است. در طول تاریخ تلاش های اقتصادی انسان بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با استفاده از حداقل امکانات و عوامل موجود به دست آورد. بدین منظور، ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است (مبارك، 1389: 38). علاوه بر این مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد کارآمدی توليدو بهره وری بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از آنجاكه، فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته ناچيز بوده، بنابراين اقتصاد ايران مشابه ساير كشورهاي درحال توسعه مي تواند به نقش انباشت تحقيق و توسعه خارجي و سرريزهاي آن برکارآمدی تولید و رشد بهره وري كل عوامل توليد اين بخش اميدوار باشد. زيرا جذب سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجي در كنار توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي، زمينه مساعدتري را براي ارتقاء کارآمدی و بهره وري كل عوامل توليد فراهم مي آورد (شاه آبادي و رحماني، 1389: 28).
  با توجه به موارد گفته شده، در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان مي گردد و سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، فرضیات تحقيق، روش تحقيق، روش گردآوري اطلاعات و قلمرو تحقيق پرداخته شده و در انتها نيز واژه ها و اصطلاحات تخصصي تعريف مي شود.

  1-2- بيان مسئله
  صنايع و واحدهاي توليدي براي بهبود مديريت پژوهش خود نيازمند جذب نتايج تحقيقات هستند. (Dearing, 2007) چرا که واحدهاي تحقيق و توسعه پرچمدار توسعه و ضامن بقا سازمان هستند (پاشا شريفي، 1376) به طوری که تنها راه بقاي هر سازماني پرداختن به تحقيق و توسعه مداوم و پايدار است (فدائي منش، كومار، 1376) پژوهش و بررسي هايي كه بوسيله انستيوي پژوهش هاي صنعتي (IAI) و انجمن اروپايي مديريت تحقيقات صنعتي (EIRM) انجام شده نشان مي دهد كه مراكز (R&D) نقش مهمي در نوآوري، رقابتي تر كردن محصولات، افزايش سرمايه گذاري، نوع تقاضاي مصرف كنندگان و مشتريان، بهره وري نيروي كار و توليد، توانمند سازي كاركنان، ارتقاي دانش، عملكرد و بهبود تكنولوژي دارد. امروزه جامعه ايي را نمي توان يافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوري آينده روشني را براي خود و جامعه پيش بيني نمايد. در حال و آينده اقتصادي كشورها دانش، تكنولوژي و فناوري كه محصول مراكز تحقيق و توسعه اند نقش تعيين كننده ايي را در شكوفايي و اقتدار سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورها برعهده دارند. نگاهي گذرا به عملكرد سازمانهاي بزرگ نشان مي دهد كه سازمانها براي نيل به موفقيت، وابستگي شديد به نقش پژوهش و فناوري دارند. تقاضاي تغيير يافته مشتريان، افزايش روزبه روز و توسعه فناوريها و مهمتر از همه رقابت شديد بين المللي باعث افزايش اين مقوله در سازمان و جامعه شده است (عطافر، آنالويي، 1384)
  علاوه بر این، در سالهاي اخير وزارت صنايع و معادن ايران طي بخشنامه اي، كارخانه هاي تحت پوشش در سراسر كشور را تشويق به تأسيس واحدهاي (R&D) نموده است. با وجودي كه واحدهاي تحقيق و توسعه در صنعت نقش مهمي در ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات مي توانند ايفا كنند، اين واحدها در بسياري از سازمانها و شركتها با تنگناها و مشكلات عديده ايي روبرو هستند. واحدهاي تحقيق و توسعه در اجرا و در حوزه هاي راهبردي واحدهاي توليدي جايگاه مناسب خود را بدست نياورده است و نسبت به ساختارهاي اصلي واحدهاي توليدي جنبه فرعي دارند. در بسياري از شركتها بخش تحقيق و توسعه (R&D) در متن فعاليتهاي جاري قرار ندارند و نقش آنها در اثربخشي فعاليتهاي پژوهشي كم رنگ و حاشيه ايي است.
    پس با توجه به تاثیر بسیار مهم مديريت تحقيق و توسعه بر شرکتها و جدید بودن موضوع و علاقه شخصی، محقق بر آن شد تا " تأثیر و سهم مديريت تحقيق و توسعه (R&D) بر کارآمدی تولید محصول در شرکت دخانیات ایران (مجتمع دخانیات استان مازندران)" را به عنوان مسأله اصلی تحقیق خود قرار دهد، مسأله ای که تا به امروز علی رغم اهمیت و جایگاه تعیین کننده در موفقیت و شکست شرکت ها به نحو شایسته بدان پرداخته نشده است و از سوی دیگر بدلیل توجه روزافزن جامعه نسبت به مفهوم مديريت تحقيق و توسعه، این پژوهش سعی بر این دارد تا گامی تازه در راستای شناخت و توسعه موضوع وکارآمدی تولید و بهبود وضعیت بهره وری شرکت دخانیات ایران (مجتمع دخانیات استان) و شركتهاي توليدي استان مازندران در این زمینه برداشته شود.
  با توجه به موارد مذکور در تحقیق حاضر سعی شده است تا مسأله و دغدغه اصلی محقق را که"مطالعه تأثیر و سهم مديريت تحقيق و توسعه (R&D) بر کارآمدی عوامل تولید محصول مجتمع دخانیات استان مازندران" می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.
  1-3- ضرورت واهميت مسئله پژوهش
  واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات هسته اولیه فعالیتهای تحقیقاتی در بخش صنعت هستند.و آنانی که از منظر اقتصادی به تحقیقات می نگرند و اصحاب عدد و رقمند ، بدین حقیقت توجه دارند که به ازای هر ریال سرمایه گذاری تحقیقاتی می توان به طور متوسط 30 ریال برداشت کرد که این بازدهی از کمتر سرمایه گذاری دیگری انتظار میرود (عطافر،آنالوئی ،1380 )این واحدها به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، کسب دانش فنی برای تولید و غیره را درچارچوب سیاست های صاحبان صنایع دنبال می نماید.درسال های اخیر وزارت صنایع و معادن طی بخشنامه ای کارخانه های تحت پوشش در سراسر کشور را تشویق به تاسیس واحدهای (R&D) نموده است. با وجودیکه واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات می توانند ایفا کنند، این واحدها در بسیاری از سازمانها با تنگناها و مشکلات عدیده ای روبرو هستند. واحدهای تحقیق و توسعه در اجراء و در حوزه های راهبردی واحدهای تولیدی جایگاه مناسب خود را به دست نیاورده است و نسبت به ساختارهای اصلی واحدهای تولیدی جنبه فرعی دارند (اميني وحجازي آزاد 1387: 15).
  در بسیاری از شرکتها بخش تحقیق و توسعه در متن فعالیتهای جاری قرار ندارند و نقش آنها در اثر بخشی فعالیتهای پژوهشی کم رنگ و حاشیه ای است. از مشکلات این واحدها ارتباط با نوع و عملکرد سازمان و مدیریت موسسه و فقدان اعتماد به درجه مفید بودن اینگونه واحدها، عدم آگاهی و شناخت مدیران ، کمبود یا نبودن برنامه های علمی و منطقی، تجربه های منفی در خصوص واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت است، این عوامل و دیگر عوامل باعث شده واحدهای مذکور به راحتی نتوانند نقش استراتژیک خود را در صنعت ایفا کنند (مبارك، 1389: 40). مهمترين نقش واحد تحقيق و توسعه در هر واحد توليدي نقش آن بعنوان يك كارخانه توليد تكنولوژي در درون كارخانجات مي باشد، يعني تكنولوژي موجود در واحد بعنوان بستر اوليه در نظر مي گيرد و با انجام فعاليتهاي تحقيقي و توسعه اي و در يك روند تبادلي دو طرفه با ساير عوامل توليد، كالايي برتر از قبل توليد نموده و در نهايت توليد كالاي برتر به ايجاد تكنولوژي برتر ، کارآمدی و بهره وري بيشتر از عوامل توليد منجر مي شود (شاه آبادي و رحماني، 1389: 29).
  اطلاعات ، دانش و فناوری موجودیت بشر امروزی هستند . علم و فناوری در عصر تحولات شگرف اطلاعاتی و ارتباطاتی به عوامل مهم قدرت در عرصه جهانی تبدیل شده است. در عصر تحولات، توازن قدرت اقتصادی به تولید ، اطلاعات ، کارآمدی یا نا کارآمدی کشورها در بهره مندی آنها از علم و تکنولوژی و فناوری دارد بنابراین مبنای قدرت و حیات در جهان کنونی به چهار عامل ذیل بستگی دارد:
  1. میزان برخورداری از علم و دانش
  2. فرهنگی کردن علم
  3. سرمایه گذاری در تربیت محقق ویژه
  4. تولید ایده نو و تبدیل آن به محصول
  بنابراین در تحقق و توسعه و میزان پیشرفت هر کشور ، رابطه مستقیم وجود دارد. کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه بیشترین هزینه را متحمل شده اند آنهایی هستند که صاحب فناوری و صنایع پیشرفته هستند. مطالعات نظری و تجربی نشانگر آن است که عامل حیاتی رشد و توسعه اقتصادی ،‌پیشرفت های علمی و فناوری و کلید این پیشرفت ها نیز ، تحقیق و توسعه است. برای خلق ایده و اندیشه نو و در نهایت محصول برتر که توان رقابت پذیری در بازار مصرف را داشته باشد، دولتها و بخشهای تولیدی خصوصی با ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه( R&D) و با اهتمام ویژه نسبت به تکنولوژی و فناوری و سپردن آن به محققان کارآزموده به منافعی قابل ملاحظه دست می یابند. چنین محصولاتی از سه ویژگی مهم کالاهای اختصاصی یعنی رقابت پذیری،مالکیت و کیفیت برخوردارند. طاهری-78
  با توجه به آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که سازمانها برای دستیابی به موفقیت می بایست به واحد تحقيق و توسعه خود تمرکز نمایند، از اينرو مساله اصلي در تحقيق حاضر اين است كه:
  " مديريت تحقيق و توسعه (R&D) بر کارآمدی تولید محصول مجتمع دخانیات استان مازندران چه نقش و تأثیری دارد؟"
  با امید به اینکه این تحقیق به افزایش شناخت رابطه بین مديريت تحقيق و توسعه با کارآمدی تولید محصول مجتمع دخانیات استان مازندران و دیگر واحدهای تولیدی منجر شده و نتایج آن مثمر ثمر واقع شود.


  1-4-مدل مفهومی پژوهش:


  شکل


  منبع:اوهول-گسلر (2005-2004)


  1-5- اهداف پژوهش
  الف. هدف اصلی:
   بررسی تأثیر وتعیین سهم مديريت تحقيق و توسعه بر" کارامدی تولید محصول "در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  ب. اهداف فرعی:
  1. سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «كيفيت محصولات» در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  2. سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «طراحي محصول جديد» در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  3. سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «بهينه سازي فرايندهای تولید محصول» در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  4. سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «انتقال و جذب فناوري های تولید محصول» در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  5. سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «كسب دانش فني توليد» در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  6.سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «کمیت محصولات» در مجتمع دخانیات استان مازندران.
  7. سنجش تأثیر مديريت تحقيق و توسعه بر «کاهش هزینه های تولید محصولات» در مجتمع دخانیات استان مازندران .
  8. ارائه راهکارهای اجرائی توسعه و تقویت نظام تاثیر گذاری R&D..


  1-6- فرضیه ها
  الف. فرضیه اصلی:
  1-سهم مديريت تحقيق و توسعه بر کار آمدی تولید محصولات مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار می باشد.
  2-تاثیر مديريت تحقيق و توسعه بر کار آمدی تولیدمحصولات مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار می باشد.
  ب. فرضیه های فرعی:
  1. تاثیر مديريت تحقيق و توسعه بر "كيفيت محصول "مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار می باشد.
  2. تاثیر مديريت تحقيق و توسعه بر "طراحي محصول جديد" مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار می باشد.
  3. تاثیر مديريت تحقيق و توسعه بر "بهينه سازي فرايندهای تولید "مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار میباشد
  4. تاثیر مديريت تحقيق و توسعه بر" انتقال و جذب فناوري های تولید" مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار میباشد
  5. تاثیر مديريت تحقيق و توسعه بر "كسب دانش فني براي توليد "مجتمع دخانیات استان مازندران معنادار میباشد.
  1-7- قلمرو تحقيق
  ب. قلمرو مكاني: قلمرو مكاني تحقيق شامل مجتمع دخانیات استان مازندران مي باشد.
  ج. قلمرو موضوعي: اين تحقيق در زمينه مباحث "مديريت منابع انسانی وشاخه فرعی آن بهره وری" مي باشد.

  1-8- تعریف واژگان تخصصی تحقیق
  الف ) تعاریف نظری:
  کار آمدی و کارائی
  مفهوم کارآمدی و کارایی از مهمترین مفاهیم علوم مدیریت و اقتصاد است . از آنجا که هر سازمان و شرکتی به دنبال افزایش کارآمدی و کارایی خویش است واحدهای تحقیق و توسعه نیز به دنبال یکی از وظایف مهم در کارآمدی تولید و افزایش توان رقابتی در تولید محصول و ایده نو می باشند. کارآمدی همواره از عناصر مهم تولید و جزو یکی از چالشهای مهم سازمانها و شرکت ها بوده است . سنجش مقدار کارایی از طریق مقایسه استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده مقایسه می شود. در فرهنگ اقتصادی " کارآمدی با کارایی " مترادف گرفته و چنین تعریف شده است.: استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده.در فرهنگ توصیفی مدیریت "کارآمدی "به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش بینی شده مایل می شود ، تعریف شده است. گاه نیز کارآمدی به نسبت ستاده ها به نهادها تعریف شده است.. آنچه که از مجموع این تعاریف به دست می آید و صحیح تر به نظر می رسد این است که "کارآمدی" موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات ( امکانات در این تعریف اعم از ظرفیت ، استعداد ها ، ابزار و سایل و منابع مادی و غیر مادی است) و موانع است. از این رو کارآمدی هر پدیده ، بر اساس سه شاخصه اهداف ، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می شود. "بهره‌وری"، حاصل جمع کارایی و اثربخشی است که نشان می‌دهد یک سازمان به چه صورت منابع خودرا در راستای دستیابی به اهداف به کار می‌گیرد.به این ترتیب، بهره‌وری را می‌توان به صورت "انجام درستِ کار درست" تعریف کرد.
  بهره وری = کارایی + اثربخشیProductivity= Efficiency+Effectiveness
  بهره‌وری:
  عبارت است از رابطه بین خروجی یک‌سازمان و ورودیهای مورد نیاز آن. به عبارت دیگر، میزان کارایی‌و اثربخشی در استفاده از منابع یک سازمان (نیروی انسانی، مواد، ماشین‌آلات، تسهیلات و سرمایه) را بهره‌وری گویند. وقتی ورودی ها و خروجی های یک سازمان ملموس و قابل اندازه‌گیری بوده و ارتباط بین آنها روشن باشد، بهره‌وری را می‌توان از تقسیم خروجی یا ارزش بر ورودی، در یک دوره زمانی مشخص برآورد کرد. برای نمونه، در یک مؤسسه اقتصادی، می‌توان با تقسیم سود سالانه بر نفر ساعت به‌کار گرفته شده، میزان بهره‌وری نیروی کار را در یک سال معین محاسبه‌کرد (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۳: 36). بهره وری سازمانهای صنعتی معمولاً با کمیت و کیفیت خروجی آنها سنجیده می شود اما در سازمانهای تحقیقاتی ، بسیاری از معیارهای در نظر گرفته شده برای برون داد ماهیتی نامحسوس و غیرعینی ، پیوسته یا ناپیوسته ، کمیت پذیر یا کمیت ناپذیر دارند همچنین باید رابطه معیارهای سنجشی برون داد با اهداف سازمان را نیز در نظر داشت.(نجاری 86)
  تحقيق و توسعه:(R&D)
  اصطلاح مديريت تحقيق و توسعه (R&D)‎‏ يا همان تحقيق و توسعه طبق نظر موسسه OECD‎‏ که متشکل از 30 کشور پيشرفته دنيا است، به معناي فعاليت هاي سازنده برخواسته از يک بنياد سيستماتيک است که با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره گيري از اين دانش در کاربردهاي جديد است. امروزه گسترش و طراحي محصولات جديد بيش از پيش به عنوان عامل اصلي و نهايي شرکت ها مطرح است (یزدانی و رضایی، 1385: 14).به عبارتی فرایند تحقیق و توسعه ((R&D عبارت از شناسائی نیاز یا استعداد ،پیدایش اندیشه ها ،آفرینش ، طراحی ، تولید و معرفی یک محصول و فرایند بر پایه نظم و تکنولوژی نوین است (دین ولگدار1980). آموزش و پزوهش اگر به شکل علمی صحیح و جامع و کامل انجام گیرد و وسیله ای برای رسیدن به اهداف معین و مشخص باشد دارای نتایج بیشمار و اثربخشی خواهد بود . و توجه به این نکته مهم است که تحقیق و پژوهش زمانی می تواند موثر واقع شود که با نیازهای روحی ، معنوی،و مادی کارکنان هماهنگی و مطابقت داشته باشد
  ب )تعاریف عملیاتی:
  جهت سنجش عملیاتی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
  متغیر مستقل تحقیق ، مديريت تحقيق و توسعه می باشد که با 12 سوال مورد بررسی قرار گرفت و متغیر وابسته تحقیق ، کار آمدی تولید محصول می باشد که دارای 5 بعد بوده و با 20 سوال مورد بررسی قرار گرفت.
  ساختار پرسشنامه در جدول 1-1 نشان داده شده .....
  .
  .
  .
  .
  .

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 20,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 1,684 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر