رابطه بین شخصیت و سبک های موسیقی

4,200 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
رابطه بین شخصیت و سبک های موسیقی
 • کد فایل: 5606
 • قیمت: 4,200 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 739 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1060 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 80 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  فصل اوّل : كليات تحقيق
  1ـ1ـ مقدمه 1
  1ـ2ـ بيان مسئله 2
  1ـ3ـ اهميت وضرورت تحقیق 3
  1ـ4ـ اهداف تحقيق 3
  1ـ4ـ1ـ اهداف کلی تحقيق 3
  1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی تحقيق 4
  1ـ5ـ فرضيه های تحقیق 4
  1ـ6ـ متغیر های تحقیق 5
  1ـ7ـ تعاريف 5
  1ـ7ـ1ـ تعريف مفهومی 5
  1ـ7ـ2ـ تعريف عملیاتی 8
  فصل دوّم: پیشینه تحقيق
  2ـ1ـ پیشینه تحقیق 9
  2ـ1ـ1ـ بررسی شخصیت 9
  2ـ1ـ2ـ تعریف های شخصیت 9
  2ـ1ـ3ـ اهمیت موضوع شخصیت 11
  2ـ1ـ4ـ رابطه درونگرایی و برونگرایی ازدیدگاه یونگ 11
  2ـ1ـ5ـ تیپ های روان شناختی ازدیدگاه یونگ 12
  2ـ1ـ6ـ رویکرد صفت 13
  2ـ1ـ7ـ ماهیت شخصیت ازدیدگاه آلپورت 14
  2ـ1ـ8ـ صفات شخصیت ازدیدگاه آلپورت 14
  2ـ1ـ9ـ ابعاد شخصیت ازدیدگاه هانس آیزنگ 15
  2ـ1ـ10ـ رویکردکتل به صفات مشخص 16
  2ـ1ـ11ـ آرنولدباس و رابرت پلامین، نظریه خلق وخو 19
  2ـ1ـ12ـ شخصیت ازدیدگاه اسلام قرآن(شاکله) 20
  2ـ1ـ13ـ تعریف واژه موسیقی 21
  2ـ1ـ14ـ تعریف موسیقی و صوت 22
  2ـ1ـ15ـ پیدایش موسیقی 23
  2ـ1ـ16ـ نهضت علمی موسیقی درایران 24
  2ـ1ـ17ـ سه عامل اصلی موسیقی(ملودی، ریتم، هارمونی) 25
  2ـ1ـ18ـ تقسیم بندی موسیقی 26
  2ـ1ـ19ـ آشنایی باچنداصطلاح متداول دیگر 26
  2ـ1ـ20ـ راه های فهم موسیقی 27
  2ـ1ـ21ـ پاسخ به سوالی دیرینه درزمینه شنیدن ونواختن موسیقی 28
  2ـ1ـ22ـ طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی 29
  2ـ1ـ23ـ موسیقی ازدیدگاه اسلام 34
  2ـ1ـ24ـ موسیقی ازدیدگاه روانشناسی 35
  2ـ2ـ پیشینه عملی 36
  2ـ2ـ1ـ پیشینه داخلی 36
  2ـ2ـ2ـ پیشینه خارجی 37
  فصل سوّم: روش شناسي تحقيق
  ــ روش تحقيق 38
  ــ جامعه تحقیق 38
  3ـ3ـ نمونه تحقیق 38
  3ـ3ـ1ـ حجم نمونه 38
  3ـ3ـ2ـ روش نمونه گیری 38
  ــ ابزارتحقیق 38
  ــ روش اجرا وگردآوری اطلاعات 39
  6ـ3ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 39
  فصل چهارم: یافته ها ونتایج تحقيق
  4ـ1ـ نتایج توصیفی یافته ها 40
  4ـ2ـ نتایج آمار استنباطی 46
  فصل پنجم: بحث و تفاسیرنتایج
  5ـ1ـ بحث وتفسیرنتايج 52
  5ـ2ـ نتيجه گيري کلی 53
  5ـ3ـ پیشنهادات 53
  5ـ3ـ1ـ پیشنهادات کاربردی 53
  5ـ3ـ2ـ پیشنهادات تحقیقی 54
  5ـ4ـ مشكلات ومحدودیت های تحقیق 54
  منابع 55
  پیوست
  پرسشنامه شخصیتی (NEO) 56
  پاسخنامه تست شخصیتی 59
  پاسخنامه تست شخصیتی پنج عامل NEO 60
  پرسشنامه موسیقی 61
  چکیده ......................................................................................................................................................................... 62

  الف) فهرست جداول
  جدول(4ـ1): جدول فراونی و درصد دردوجنس زن ومرد 40
  جدول(4ـ2): جدول توزیع فراوانی و درصد رشته های تحصیلی دانشگاهی 41
  جدول(4ـ3): جدول توزیع فراوانی و درصد سبک های موسیقی 43
  جدول(4ـ4): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس های آزمون NEO 45
  جدول(4ـ5): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس روان رنجورخویی(بعد شخصیتی
  روان رنجورخویی) درهریک ازدوموسیقی تندوکند 46
  جدول(4ـ6): جدول مقایسه ی بعد شخصیتی روان رنجورخویی درافراد علاقمندبه دوسبک
  موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 46
  جدول( 4ـ7): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس برون گرایی(بعد شخصیتی
  برون گرایی) درهریک ازدوموسیقی تندوکند 47
  جدول (4ـ8): جدول مقایسه ی بعد شخصیتی برون گرایی درافراد علاقمندبه دوسبک موسیقی
  تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 47
  جدول(4ـ9): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس انعطاف پذیری(بعدشخصیتی
  انعطاف پذیری) درهریک ازدو موسیقی تندوکند 48
  جدول(4ـ10): جدول مقایسه ی بعدشخصیتی انعطاف پذیری درافراد علاقمند به دوسبک
  موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 48
  جدول(4ـ11): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس دلپذیربودن (بعد شخصیتی
  دلپذیربودن) درهریک ازدوسبک موسیقی تندوکند 49
  جدول(4ـ12): جدول مقایسه ی بعدشخصیتی دلپذیربودن درافراد علاقمند به دوسبک موسیقی
  تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 49
  جدول(4ـ13): جدول میانگین و انحراف استاندارد مقیاس باوجدان بودن (بعد شخصیتی
  باوجدان بودن) درهریک ازدوسبک موسیقی تندوکند 50


  جدول(4ـ14): جدول مقایسه ی بعدشخصیتی باوجدان بودن درافراد علاقمند به دوسبک
  موسیقی تندوکند براساس آزمون t برای گروه های مستقل 50
  ب)فهرست نمودارها
  نمودار(4ـ1): نمودار ستونی توزیع فراوانی در دوجنس مرد و زن 41
  نمودار(4ـ3): نمودار ستونی توزیع فراوانی سبک های موسیقی(تندوکند) 44
  دراین پژوهش به بررسی رابطه بین شخصیت و علاقه به نوع خاصی ازموسیقی(تندوکند) بااستفاده ازپرسشنامه شخصیتی 60 سوالی نئو می پردازد. جامعه مورد نظردراین تحقیق 6700نفر، وتعداد نمونه شامل 355نفر ازدانشجویان دختروپسر دانشگاه پیام نورمرکزبهشهرمی باشدکه به صورت تصادفی انتخاب شدند .
  برای تجریه وتحلیل آماری داده ها ازفرمول t استیودنت برای گروه های مستقل استفاده شده دراین پژوهش، تحلیل داده ها نشان می دهدکه بین بعدشخصیتی برونگرا با سبک موسیقی تند رابطه معناداری وجود دارد


  1ـ1ـ مقدمه
  هنر درطول تاریخ وسیله ای برای سازگاری، انعطاف، خلاقیت، عشق و دوستی و آرامش مردم بوده است. دراین میان موسیقی به دلیل داشتن انرژی، تحرک و جاذبه ذاتی، بسیارنافذ و دلکش بوده و به طرزفوق العاده ای بشر را به خود مشغول کرده است.
  موسیقی مانند یک زبان مکالمه و به دلیل همگانی بودن و نیاز عمومی به آن در واقع نوعی زبان مادری و درونی بشر است. زبانی که هر روز به صورت های مختلف، کلمه ها و مفاهیم آن را می شنویم و حس می کنیم.
  موسیقی نیازی فیزیولوژیک، ذهنی، احساسی، اجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان است و ازطریق این نیازها ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است. موسیقی رابطه زیستی وفیزیولوژیک بامغز آدمی دارد. ریتم، محرک بیولوژیک و ملودی مولد لذت، خوشی و خیال انگیزی است به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را برمی انگیزد و تحریک می کند.
  موسیقی از احساس برخاسته و با آن شکل و تحول یافته است. موسیقی هرملتی معرف روحیه و سیرعاطفی و حالت روحی آن است. ازاین رو باشناخت موسیقی اقوام می توان به روش ها ونگرش های عاطفی و رفتاری آنها پی برد و رفتارهای احساسی آنها را پیش بینی کردکه چگونه متأثر وچگونه برانگیخته می شوند، چطور واکنش نشان می دهند و روحیه و حساسیت های آنها چگونه است.
  ریتم ها، ملودی ها، فواصل فیزیکی وگردش آهنگین موسیقی هرمنطقه ای براساس طبیعت، گنجایش ظرفیت عاطفی ونگرش های حسی وحرکتی مردم آن شکل گرفته و جلوه وانعکاسی از درون آن منطقه است. (زاده محمدی، علی1384 ، 12-11 )
  اینک لازم است دراین مقدمه اندکی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفتگو شود. بعضی از هنرمردان خواسته اند هنرهای زیبا را بایکدیگر مقایسه کنند و شدت تأثیر یکی را بردیگری بیان نمایند بخصوص درتأثیر شعر و موسیقی و اهمیت یکی بردیگری سخن گفته اند. اما واضح است آن تأثیری که موسیقی درعموم مردم دارد برای شعرمیسر نیست زیرا موسیقی زبانی است عمومی و با هردلی راز و نیاز دارد، ولی فهم دقیق مفاهیم و معانی شعر برای همه کس میسرنیست و تنها طبقه خاصی به این فن آگاهی دارند. (خالقی،روح الله،1371، ص4)
  دراین مقدمه لازم است اندکی هم درمورد شخصیت توضیح داده شود.
  صاحبنظران حوزه شخصیت و روانشناسی ازکلمه شخصیت تعریف های گوناگونی ارائه داده اند. ازنظر ریشه ای، گفته شده است که کلمه شخصیت که برابرمعادل کلمه personality انگلیسی یا personalite فرانسه است درحقیقت ازریشه لاتین persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بودکه دریونان و روم قدیم بازیگران تئاتربرچهره می گذاشتند. این تعبیرتلویحاً اشاره براین مطلب داردکه شخصیت هرکس ماسکی است که اوبرچهره خود می زند تا وجه تمیز او ازدیگران باشد. درزبان عامه، شخصیت به معانی دیگری به کارمی رود. مثلاً وقتی گفته می شود که کسی باشخصیت است، یعنی اینکه او دارای ویژگی هایی است که می تواند افراد دیگر را تحت نفوذ خود قراردهد یا متانت و وقار ویژه ای دارد. همین طور درنقطه مقابل آن بی شخصیت به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته بازهم دیگران را تحت تأثیرقرارمی دهد، امادرجهت منفی.
  همچنین کلمه شخصیت درعرف به عنوان چهره مشهور وصاحب صلاحیت درحوزه های مختلف به کار می رود، همچون شخصیت سیاسی، شخصیت علمی، شخصیت هنری و ازاین قبیل.
  اما در روانشناسی، شخصیت به مفهومی متفاوت از آنچه ذکرشد، تعریف می شود، مثلاً، در روان شناسی همه کس دارای شخصیت است و بنابراین، اصطلاحی به نام بی شخصیت در روان شناسی وجودندارد. (کریمی، یوسف،1374، ص6و5)


  1ـ2ـ بیان مسأله
  باتوجه به اینکه شخصیت افراد متفاوت است و دارای خصایص منحصربه فرد هستند و درشرایط گوناگون رفتارهای متفاوتی دارند وباتوجه به اینکه بعضی ازعلاقه ها مانند علاقه به رنگ های خاصی وعلاقه به مدل های موهای خاصی می تواند نشان دهنده ویژگی های شخصیتی خاصی باشند.
  درهرحال سوالات باقی مانده راجع به رابطه میان تفاوتهای فردی و استفاده های گوناگونی است که ازموسیقی می شودکه مربوط به زندگی روزانه هرفرد است، یعنی آنکه، آیا افراد باشخصیت های مختلف به روش های مختلفی به موسیقی گوش می دهند یا نه؟ درمیان نسل جوانترکه نوعاً به موسیقی پاپ و راک یا الکترونیکی علاقه دارند و باتوجه به مجموعه سخنان گفته شده درمورد شخصیت و موسیقی جای سوال داردکه آیا بین شخصیت و سبک های موسیقی ارتباط معنی داری وجود دارد یا نه؟ (فرونهام و چامارو , 2007 )

  Fnurham and Chamorro

  1ـ3ـ اهمیّت و ضرورت تحقیق
  این تحقیق که در واقع میزان گرایش افراد را نسبت به موسیقی آرام و تند باتوجه به بعدهای پنج عاملی می سنجد و همینطور تأثیر این سبک ازموسیقی را بر روی افراد مورد بررسی قرارمی دهد و می تواند ازجنبه های مختلف حائز اهمیت باشد و می تواند به افراد درشناخت خود وشناخت دیگران کمک کند.
  تلاش برای خویشتن شناسی و خودکاوی برهرفردی لازم است و این کار ازدوجهت حائز اهمیت است: یکی ازنظرخود فرد و دیگر ازنظراجتماعی. بدین معنی که افراد با آشنا شدن نسبت به دنیای درون خود و شناخت خود، و حل تعارض های درونی خود به رشدکامل شخصیت خودکمک می کنند. به این ترتیب به عنوان یک انسان کامل وبرخوردار ازحق تفاهم دراجتماع خود می توانند، کمکی هرچند جزئی به بهبود در روابط انسانی دراجتماع بنمایند.
  درعین حال شناختن این مسئله که افراد دارای ویژگی های شخصیتی خاصی به چه نوع موسیقی(تند وآرام) گرایش دارند و این موسیقی چه تأثیری درحالات روانی آنها می گذارد می تواند دارای اهمیت باشد. و درزمینه شناخت خود و دیگران به ما کمک می کند. ودر زمینه بهداشت روانی نیز می تواند موثر باشد. و درحفظ و سلامت روانی افراد و درپیشگیری ازبیماری ها موثرباشد. و درنهایت می توان از آن در درمان افراد استفاده کرد و به عبارتی در موسیقی درمانی ازآن سود جست و روشهای بهتر و موثرتری را برای درمان بیماران روانی بکاربرد.
  وهمچنین می تواندکمک های زیادی برای سازندگان و خوانندگان موسیقی، برای بهترکارکردن باموسیقی و موردتوجه قرار دادن آن به مخاطبان خود وجذب بیشترآنها به فروش بیشتر و درنتیجه برای کسب درآمد بیشتر باشد. بعضی ازمردم درحال حاضر استفاده موثری ازموسیقی و درک مفاهیم آن نداشته اند. مثلاً در رستورانها و مغازه ها و یادیگر محیط های تجاری بدون آنکه هیچ کنترل فعالی روی آن داشته باشند و افراد باید بتوانند ازلحاظ روانشناختی خود به گوش دادن آن نظم وترتیب خاصی بدهند.
  1ـ4ـ اهداف تحقیق
  1ـ4ـ1ـ اهداف کلی تحقیق
  مقایسه بعدهای شخصیتی و نوع سبک های مورد علاقه موسیقی در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکزبهشهر.


  1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق
  1) مقایسه بعد روان نژندگرایی و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
  2) مقایسه بعد برونگرایی و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
  3) مقایسه بعد انعطاف پذیری و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
  4) مقایسه بعد دلپذیربودن و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
  5) مقایسه بعد باوجدان بودن و سبک های موردعلاقه موسیقی(تند و آرام) در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
  1ـ5ـ فرضیه های تحقیق
  1ـ5ـ1ـ فرضیه: افراد برونگرا به سبک های موسیقی تند علاقه بیشتری دارند.
  1ـ5ـ2ـ سؤال
  1ـ5ـ2ـ1: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان روان نژندگرایی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.
  1ـ5ـ2ـ2: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان برونگرایی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.
  1ـ5ـ2ـ3: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان انعطاف پذیربودن تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.
  1ـ5ـ2ـ4: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان دلپذیربودن تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.
  1ـ5ـ2ـ5: آیا بین افرادی که به سبک های موسیقی تند وکند علاقه دارند درمیزان باوجدان بودن تفاوت معناداری وجود دارد یا نه.
  1ـ6ـ متغیرهای تحقیق
  متغیرمستقل: شخصیت
  متغیر وابسته: سبک های موسیقی
  1ـ7ـ تعاریف
  1ـ7ـ1ـ تعریف مفهومی
  تعریف مفهومی بعدهای شخصیتی پنج عاملی نئو:
  1ـ7ـ1ـ1ـ روان نژندگرایی(N)
  موثرترین قلمرو مقیاسهای شخصیت تقابل سازگاری یا ثبات عاطفی باناسازگاری یا روان نژندگرایی می باشد. متخصصین بالینی انواع گوناگون از ناراحتی عاطفی چون ترس اجتماعی، افسردگی، وخصومت را درافراد تشخیص می دهند. اما مطالعات بیشمار نشان می دهد افرادی که مستعدیکی از وضعیت های عاطفی هستند احتمالاً وضعیت های دیگر را تجربه می کنند. تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت مجموعه حیطه N را تشکیل می دهد.
  مردان و زنان بانمره بالا در N مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی است وکمتر قادرند به کنترل تکانشهای خود بوده و خیلی ضعیفتر از دیگران با استرس کنارمی آیند.
  افرادی که نمرات آنها درحیطه پایین N است دارای ثبات عاطفی بوده ومعمولاً آرام، معتدل و راحت هستند وقادرندکه باموقعیتهای فشارزا بدون آشفتگی یا هیاهو روبرو شوند.
  1ـ7ـ1ـ2: برونگرایی(E)
  برونگراها البته جامعه گرا هستند. علاوه برآن دوست داشتن مردم، ترجیح گروههای بزرگ و گردهماییهای بزرگ، باجرأت بودن، فعال بودن، پرحرف بودن، ازصفات برونگراها است. آنها برانگیختگی جنسی و تحریک را دوست دارند و متمایلندکه بشاش باشند. همچنین سرخوش، باانرژی و خوش بین نیزهستند.
  1ـ7ـ1ـ3ـ انعطاف پذیری(O)
  عناصراصلی انعطاف پذیری چون تصورفعال، احساس زیباپسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی، استقلال درقضاوت اغلب نقشی درتئوریها و سنجش های شخصیت ایفا نموده اند.
  اشخاص منعطف هم درباره دنیای درونی وهم درباره دنیای بیرونی کنجکاوهستند و زندگی آنها ازلحاظ تجربه غنی می باشد. سایرمدلهای پنج عاملی اغلب این بعد را «عقل» نامیده اند و نمرات انعطاف پذیری با آموزش و نمرات هوش همبسته است. انعطاف پذیری مخصوصاً باجنبه های مختلف هوش چون تفکر واگرا که عاملی درخلاقیت می باشد، مربوط است (مک کری، 1987). اما انعطاف پذیری مترادف هوش نیست. برخی اشخاص خیلی باهوش درمقابل تجربه بسته هستند، متقابلاً برخی اشخاص خیلی انعطاف پذیر ظرفیت هوشی خیلی محدودی دارند.
  مردان و زنانی که نمره پایینی درانعطاف پذیری می گیرند متمایلندکه رفتار متعارف داشته و دیدگاه خود را حفظ نمایند، این افراد تازه های آشناتر را ترجیح می دهند و پاسخ های عاطفی آنان خیلی محدود است.
  گرچه انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری ممکن است درشکل دفاع های روانی به کار رفته تأثیرکند (مک کری وکوستا، 1992). اما مدرکی وجود نداردکه نشان دهد انعطاف پذیری به تنهایی یک عکس العمل دفاعی تعمیم یافته است. برعکس به نظرمی رسدکه اشخاص انعطاف ناپذیر به طورساده یک حیطه محدودتری دارند اما ثبات بیشتری درعلاقه به حیطه فعالیت خود نشان می دهند. همچنین آنان متمایل به حفظ وضعیت اجتماعی وسیاسی هستند، اما این افراد نباید به عنوان افراد قدرت طلب درنظرگرفته شوند. انعطاف ناپذیری به نابردباری خصمانه یا قدرت طلبی پرخاشگرانه دلالت ندارد. این ویژگیها به احتمال زیاد نشانه دلپذیری درسطح خیلی پایین است.
  متقابلاً اشخاص انعطاف پذیر غیرسنتی وغیرمتعارف هستند، علاقمندند همیشه سوال کنند وآماده پذیرش عقاید سیاسی و اجتماعی واخلاقی جدید هستند. این تمایلات نباید این چنین تلقی شودکه آنها افرادی غیراصولی هستند.
  یک فرد انعطاف پذیرممکن است به سیستم ارزشهای خود مسئولانه پاسخ دهد، همچنان که سنت گراها می کنند. فرد انعطاف پذیر ممکن است ازنظر روانشناسان خیلی سالمتر یا رشدیافته تر باشند. اما ارزش انعطاف پذیری یا انعطاف ناپذیری بستگی به اقتضای یک موقعیت دارد وهردوگروه کارهای مفید و موثری درجامعه انجام می دهند.
  1ـ7ـ1ـ4ـ دلپذیربودن(A)
  همانند برونگرایی، دلپذیربودن مقدمتاً بعدی ازتمایلات بین فردی است. یک فرد دلپذیر اساساً نوع دوست است، او نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و باور داردکه دیگران نیز متقابلاً کمک کننده هستند. درمقابل فرد غیردلپذیر ستیزه جو، خودمدار و شکاک نسبت به دیگران بوده و رقابت جو است تاهمکاری کننده.
  افراد بسیارمایلندکه دلپذیر بودن را هم به عنوان صفتی که ازلحاظ اجتماعی مطلوب است وهم ازلحاظ روانی حالت سالمتری است، ببینند. این امرنیز حقیقت داردکه افراد دلپذیر مقبولتر و محبوبتر از افراد ستیزه جوهستند.
  نمره پایین در Aباحالات خودشیفتگی، ضداجتماعی و اختلال شخصیتی پارانویید همراه بوده درحالی که نمره بالا در Aبا اختلال شخصیتی وابسته همراه است(کوستاومک کری، 1990).
  1ـ7ـ1ـ5ـ باوجدان بودن (C)
  تعدادی ازتئوریهای شخصیت بخصوص تئوری روان پویایی به کنترل تکانه ها توجه دارند. درطول دوره رشد اغلب افراد یاد می گیرندکه چگونه با آرزوهایشان کناربیایند وناتوانی درجلوگیری ازتکانه ها و وسوسه ها کلاًنشانه ای از بالابودن(N) درمیان بزرگسالان است.
  کنترل خود، همچنین می تواند به مفهوم قدرت طرح ریزی خیلی فعال، سازماندهی و انجام وظایف محوله به نحومطلوب نیزباشد. تفاوتهای فردی دراین موارد اساس باوجدان بودن است. فرد باوجدان هدفمند، با اراده، ومصمم می باشد. افراد موفق، موسیقیدانان بزرگ و ورزشکاران این صفات را درخود درحد بالا دارند.
  دیگمن و ناکوموتوچوک(1988) این حیطه را به نام « تمایل به موفقیت » نامیده اند. نمرات بالا در Cباموفقیت شغلی و تحصیلی همراه است. نمرات پایین در Cممکن است موجب شودکه فرد ازباریک بینی لازم، دقت، پاکیزگی زیاد و « معتادکار» بودن اجتناب کند. باوجدان بودن جنبه ای از آن چیزی است که مدتی « منش» نامیده می شد. افراد بانمرات بالا در C زیاد دقیق، خوش قول، و مطمئن هستند اما افراد بانمرات پایین در لزوماً فاقد اصول اخلاقی نیستند. همچنین آنان درتلاششان برای رسیدن به هدفهایشان بی حال هستند. مدارکی وجود داردکه این افراد خیلی لذت گرا بوده و علاقه زیادی به امور جنسی دارند(مک کری وکوستا، 1986). (گروسی فرشی، میرتقی،1380، ص168-162)
  1ـ7ـ1ـ2ـ1ـ تعریف مفهومی سبک های موسیقی
  ـ موسیقی تند: به ان سبک موسیقی که باعث ایجاد انرژی و افزایش تحریکات در افراد می شود و دراین نوع موسیقی آهنگ کلمات سریع بیان می شود.
  ـ موسیقی کند(ملایم): به آن سبک ازموسیقی .....
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 4,200 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 739 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر