تحقیق درباره علل افت تحصیلی دانش آموزان

500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
  • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق درباره علل افت تحصیلی دانش آموزان

شرح فایل


فهرست
عنـــــــوان صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 2
روش شناسی پژوهش 2
افت تحصیلی 3
علایم عمده افت تحصیلی 3
عوامل مؤثر بر افت تحصیلی 4
تحلیل داده ها 5
رابطه افت تحصیلی با شاخص ها 7
جدول 8
نتیجه گیری 10
منابع 10مقدمه :
يکي از مشغله هاي اصلي بشريت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آينده در اداره امور خويش و سپردن ميراث فرهنگي غنی خود به نسلی اندیشه ورز ،پویا و توانمند بوده است. قسمت اعظم اين وظيفه، در ابتدا توسط خانواده انجام مي شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسيم کار اجتماعي و اقتصادي وظيفه تعليم و تربيت به نهاد آموزش و پرورش محول گرديد. اين نهاد به طور رسمي عهده دار اين امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانايي ها و استعدادهاي کودکان و نوجوانان را شناسايي نمايد و به منظور اجتماعي شدن و به عهده گرفتن مسئوليت هاي آتي تعاليم لازم را به آنان بياموزد.
کودکان و نوجوانان در دوران تحصيل، نگرش مثبت يا منفي نسبت به خود و محيط پيرامون ،مربیان،و تمامی انگیزه های آموزشی چه مادی چه ذهنی و معنوی واکنش معنا دار میدهند. اين مسأله به مقدار زياد به رفتار آنان که ما مایلیم آنرا تجارب موفق يا ناموفق دانش آموزان در دوران تحصيل بنامیم، بستگي دارد. آنها درخانه، کوچه و خیابان و به ویژه در مدرسه در مسير رشد و بالندگي قرار مي گيرند. در حقيقت در طول بهترين سالهاي عمرخود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي به کنش متقابل مي پردازند.
آنها با پيشرفت در تحصيلات و افزايش ميزان يادگيري علاوه بر رشد علمي به سلامت رواني نيز دست پيدا مي کنند. بر عکس در صورت عدم موفقيت تحصيلي و فشارهاي رواني ناشي از آن، بهداشت رواني شان برهم خورده و بدين گونه خسارتهايي متوجه آنها و جامعه مي شود. به همين دليل بايد به مقوله افت تحصيلي توجه بيشتري نمود تا بتوان با شناخت آن، توانايي ها و شايستگي هاي کودکان و نوجوانان را بارور کرد.بیان مسئله
یکی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش، مسئله افت تحصیلی می باشد که موجب اتلاف بسیاری از منابع مالی و انسانی می گردد. در کشورهای در حال توسعه، به علت عوامل درونی و بیرونی در نظام آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی بالاست. عوامل بیرونی مؤثر بر افت تحصیلی، فقر و نابسامانی های ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و تربیتی است که موجب ترک تحصیل و تکرار پایه تحصیلی می گردد. عوامل درونی هم، شامل نحوه تخصیص منابع و مدیریت، و کارآیی مقاطع مختلف آموزشی است که در اینجا به بحث درباره آن می پردازیم.
اگرچه آموزش نوعی سرمایه گذاری است که بازدهی اقتصادی – اجتماعی دارد، اما اگر نحوه تخصیص منابع موجب کاهش بازدهی آن گردد، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع مالی و انسانی نمی باشد.
در پژوهش حاضر که بطور نمونه در مدرسه راهنمایی امام حسین(ع) انجام شده است، برآن خواهیم بود که ضمن پالايش و ارزيابي علل افت تحصیلی دانش آموزان در نمونه مورد مطالعه، به ارائه راهکارهایی در راستای کاهش افت تحصیلی و بهینه سازی نظام آموزشی ارائه دهیم.این پژوهش، که از نوع کاربردی و با رویکرد حل مسئله در مدرسه راهنمایی امام حسین (ع) انجام پذیرفته است، موارد زیر به عنوان مهمترین اهداف پژوهش تعیین گردیده اند:
• پالايش و ارزيابي علل افت تحصیلی دانش آموزان
• ارائه راهکارهایی در راستای کاهش افت تحصیلی
• ارائه الگوهایی در راستای بهینه سازی نظام آموزشی
روش شناسی پژوهش
جامعه آماري پژوهش حاضر، مدرسه راهنمایی امام حسین (ع) می باشد که بصورت نمونه 100 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری "احتمالی طبقه بندی شده" مورد انتخاب قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر محققین، اخذ گردید. همچنین، در اين پژوهش، جهت تعیین میزان روایی پرسشنامه ها، از روش سنجش روایی صوري استفاده گرديده است. براي تعيين پايايي پرسشنامه نیز، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده كه با توجه به ميزان آلفاي كرونباخ بدست آمده، یعنی 87/0، پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده ها از دو روش توصيفي و تحلیلی- استنباطي استفاده شده است. آمار توصيفي جهت برآورد فراواني و محاسبه ميانگين ها و جداول توزيع فراواني و نمودارهاي مربوط و از آمار استنباطي جهت پاسخگويي به سؤالات پژوهش استفاده شده است، که تمامی تحلیل ها و محاسبات با استفاده از نرم افزارتحلیل آماری SPSS و تحلیل مکانی G.I.S صورت گرفته است.
افت تحصیلی
افت تحصيلي به معناي دقيق آن، زماني است که فاصله قابل توجهي بين توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعاليتهاي درسي و پيشرفت تحصيلي مشهود باشد. گرچه اين تعريف مي تواند همه کساني را که به دنبال شکستهاي پي در پي تحصيل، از تحصيل عقب مانده و عمدتاً به اصطلاح تجديد يا مردود شده اند را در بر گيرد، اما مفهوم افت تحصيلي صرفاً در رفوزگي و تجديدي خلاصه نمي شود و مي تواند شامل هر دانش آموزی شود که اکتسابهاي آموزشگاهي و پيشرفت علمی او کمتر از توان بالقوه و حد انتظار اوست.
بر اساس اين تعريف دانش آموزان تيزهوش نيز ممکن است دچار افت تحصيلي و کم آموزي بشوند. لذا افت تحصيلي مسئله اي است عام و نسبي.
علايم عمده¬ی افت تحصيلي
• انجام ناقص تكاليف ، انباشتگي وظايف و تكاليف تحصيلي با مشكل شدن دروس ، حضور نامرتب در مدرسه ، خواب آلودگي و احساس گرفتگي ، عدم رغبت تحصيلي ، فاصله گرفتن با عوامل آموزشي مدرسه ، همرا ه نبردن كتاب درسي به كلاس، به مرور مورد بازخواست قرار گرفتن از جانب والدين و معلمان ، دست كشيدن ناگهاني از تلاش و سعي خود براي كسب موفقيت تحصيلي، تمایل به بازیگوشی در مدرسه و انزوا طلبی و ناسازگاری در منزل، و....
عوامل مؤثر بر افت تحصيلي
1. عوامل داخلی شامل:نامتناسب بودن هدفها و محتواي برنامه ها با نيازها، استعداد و علاقه دانش آموزان ، نامتناسب بودن روشها و امکانات آموزشي با محتواي برنامه ها، نامتناسب بودن معلمان از نظر صلاحيت ها، شايستگي¬ها و عدم تطابق تعداد آنها با نيازهاي برنامه ، نامتناسب بودن مقررات و شرايط و فضاي مدرسه و کلاس با نيازها و شرايط اجتماعي ، نامتناسب بودن روشهاي ارزشيابي و سنجش يادگيري و پيشرفت تحصيلي و تأکيد زياد بر امتحانات
2. - عوامل خارجی شامل:الف اجتماعی-فرهنگی و ب:فردی
خانواده و نقش آن بر افت تحصيلي ، محروميت فرهنگي ، فقر و محروميت اقتصادي ، عوامل عاطفي و رفتاري خانواده ، فقدان والدين ، بي سوادي والدين، تعداد اعضاي خانواده ، هوش ، انگيزش ، توجه ، آشفتگيهاي

خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 500 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .zip
  • حجم فایل: 32 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر