اثربخشی درمانگریCBtبر اصلاح الگوهای ارتباطی و راهبردهای کنترل فکر کنترل فکر زوجین باتعارضات زناشویی

200,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
اثربخشی درمانگریCBtبر اصلاح الگوهای ارتباطی و راهبردهای کنترل فکر کنترل فکر زوجین باتعارضات زناشویی
 • کد فایل: 5336
 • قیمت: 200,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 355 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1498 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 102 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  اثربخشی درمانگری CBCTبر اصلاح الگوهای ارتباطی و راهبردهای کنترل فکر کنترل فکر زوجین با تعارضات زناشویی 102 صفحه ایی-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-این پایانامه توسط تایپ و تکثیریاس کبود ویراستاری شده ودارای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی می باشد.
  چکیده
  زمینه و هدف: رضایتمندی زناشویی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین عامل جهت پایداری و دوام زندگی مشترک است. درصورتی‌که زوج‌ها بتوانند سطح رضایت را در زندگی زناشویی افزایش دهند، خانواده را از آسیب‌ها محفوظ می‌دارند. لذا پژوهشگر در این پژوهش به دنبال این هدف برآمده و به بررسی تأثیر زوج¬درمانی رفتاری_ شناختی بر اصلاح الگوهای ارتباطی و کنترل فکر زوجین دارای تعارضات زناشویی بپردازد.
  روش: نوع روش تحقیق؛ نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون_ پس¬آزمون با گروه آزمایش و گواه بوده است. نمونه آماری از کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره حسین بن علی (ع) در سال 1394 شهر مشهد در این پژوهش دو گروه 20 نفری (گروه آزمایش 10 زوج و گروه گواه 10 زوج) تشکیل داده¬اند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و جهت جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه¬های کنترل فکر ولز و دیویس (1994) و الگوی¬های ارتباطی کریستسن و سالوی (1984) استفاده شده است.
  یافته¬ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان رفتاری شناختی بر اصلاح الگوهای ارتباطی و کنترل فکر زوجین تأثیر معنی¬داری داشته است.
  واژگان کلیدی: واژگان کلیدی:درمان رفتاری_ شناختی، الگوهای ارتباطی، کنترل فکر
  منابع فارسی
  ابوالقاسمی، مجتبی (1392). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی زوجین و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان متأهل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.
  ابوالقاسمی،مجتبی (1392). بررسیرابطهالگوهایارتباطیزوجینوخودکارآمدیبارضایت اززندگی دربین دانشجویان متأهل دانشگاهآزاداسلامی شهربیرجند.پایان‌نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدبیرجند
  استريت، ادي، (1378). مشاوره خانواده، نظر و عمل در نگرش سيستمي. ترجمه مصطفي تبريزي و علي علوي نيا، تهران: انتشارات فراوان
  اسلامی نسب، علی (1374). اصول و روش‌های رواندرمانی گروهی. تهران: انتشارات هرم.
  آلیس، آ و هارپر، ر. (1381). زندگي عاقلانه. ترجمه: فيروزبخت، م. تهران: انتشارات رشد.
  امانی، رزیتا (1391). مقایسه‌ی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌نما، شناختی- رفتاری و تلفیقی شناختی- رفتاری- هیجانی بر سیر تغییر رضایتمندی زناشویی زوجین و افسردگی زنان شهر همدان. پایان‌نامه دکتری رشته‌ی مشاوره گرایش خانواده.
  بالبی، جان (1386). نظریه دلبستگی. ترجمه کتایون خوشابیو الهام ابوحمزه. تهران: انتشارات دانژه.
  براتي،طاهره (1375).تأثيرتعارضاتزناشوييبرروابطمتقابلزنوشوهر.پايان¬نامه¬يكارشناسيارشدمشاوره، دانشگاه آزاد رودهن.
  برنشتاين، فيليپ (1380)، زناشويي درماني، از ديدگاه رفتاري ـ ارتباطي. ترجمه سيد حسن پورعابدي نائيني و غلامرضا منشي، تهران:‌انتشارات رشد
  بک، آرون (1373). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قرچه داغی. تهران: انتشارات مترجم.
  بنی اسدی مقدم، زهره (1393). بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر میزان افزایش کیفیت زندگی همسران جانباز شیمیایی بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی بیرجند.
  بهرامی، محمود؛ بابایی، رضا؛ فروهر، آرزو؛ نظری، محمدعلی و زهراکار، کیانوش (1393). نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش¬بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج. فصلنامه تاریخ پزشکی، 6 (21)، 82_ 51.
  بولتون، رابرت (2001). روان شناسی روابط انسانی (مهارت‌های مردمی). ترجمه حمیدرضا سهرابی، تهران: انتشارات رشد.
  پورافکاری، نصرت‌اله(1369). آسیب‌شناسی روانی بالینی. تبریز: انتشارات ذوقی.
  پیرفلک، مهرداد (1393). اثربخشی زوج‌درمانی گروهی شناختی- رفتاري (GCBCT) بر کاهش دل‌زدگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4 (2)، 45- 56.
  ثنایی، باقر (1383). روان درمانی و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات چهره.
  ثنایی، محمد؛ جان‌بزرگی، مسعود و مهدویان، علیرضا (1390). رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضایتمندی زناشویی. مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 5 (6)، 77- 57.
  جهانی دولت آباد و حسینی، (1394). مطالعهجامعه¬شناختیعللوزمینه¬هایبروزتعارضاتزناشوییدرشهرتهران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 5 (2)، 364- 329.
  حسینیبیرجندی،سیدمهدی (1382). خانوادهدرمانیومشاورهازدواجوزناشویی. تهران:انتشاراتاساطیر.
  خانی پور، حمید؛ سهرابی، فرامرز؛ طباطبایی، سعید (1390). مقایسه باورهاي فراشناختی و راهبردهاي کنترل فکر در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی. پژوهش‌هاي روانشناسی بالینی و مشاوره، 1 (1)، 82-71.
  خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم (1386). استرس و روش¬های مقابله. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  خليلي، مرجان (1378)، تضاد در خانواده و عوامل مؤثر بر آن. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته راهنمايي و مشاوره، دانشگاه الزهراء تهران.
  ذوالفقارپور، محبوبه (1380)، بررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با رضايتمندي زناشويي زنان كارمند و خانه‌دار. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته راهنمايي و مشاوره، دانشگاه الزهراء
  ذوقی پایدار، محمدرضا؛ سهرابی؛ فرامرز و یعقوبی، ابوالقاسم (1392). اثربخشيزوجدرمانيشناختي- رفتاريبراختلالاسترسپسازضربهوافسردگيجانبازان. مطالعاتزنوخانواده، 118- 99.
  رونگاپادیاچی (1381). روانشناسیارتباطبینفردی.ترجمهشهینطاقی،دانشگاهاسلامیواحدبیرجند،ص 199-200.
  سیف, علی اکبر (1386).روان شناسی پرورشی نوین. تهران، نشر دوران.
  سیف، علی اکبر (1377). تغیر رفتار درمانی. تهران: انتشارات نشر روان.
  سیف، علی‌اکبر (1374). مقدمه‌ای بر نظریه‌هاییادگیری. تهران: نشر دوران.
  شاره، حسین و علیمردانی، عبدالطیف (1392). سیستم‌های مغزی- رفتاری،‌باورهای‌فراشناختی‌و‌راهبردهای‌کنترل‌فکر‌در‌بیماران‌مبتلابه‌اختلال‌وسواسی- اجباری. مجله روانشناسی بالینی، 5 (3)، 23- 11.
  شاکر دولق، علی؛ نریمانی، محمد؛ افروز، غلامعلی؛ حسنی، فریبا و باغداساریانس، آنیتا (1391).اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاري بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه نسیم تندرستی، 2 (1)، 63- 56.
  شفیع آبادی، عبدا... (1384). پویایی گروه و مشاوره گروهی. تهران: انتشارات رشد.
  شفيعي نيا، اعظم (1381). بررسي تأثير آموزش مهارت‌های حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته راهنمايي و مشاوره، دانشگاه الزهراء
  شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی الله؛ دانشورپور، زهره (1387). رابطه‌ی سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 30 (4).
  شهرستانی، ملیحه؛ دوستکام، محسن؛ رهباردار، حمید و مشهدی، علی (1391). پیش‌بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویي در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد. فصلنامهعلمی پژوهشی زن و فرهنگ، 4 (14)، 41- 19.
  طباطباییندوشن،سیدهمریم (1391). رسانهملیومهارت‌هایارتباطیهمسران؛مهارتصحبتکردن. رسانهوخانواده،سالاول،شماره 2.
  عاطفی فر، سمیرا (1393). نقش راهبردهای کنترل فکر بر الگوهای ارتباطی زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.
  عبادی، ندا (1390). بررسی اثربخشی آموزش خانواده‌درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
  فاتحیزاده،مریمواحمدی،سیداحمد (1384). بررسیرابطهالگوهایارتباطیازدواجومیزانرضایتمندیزناشوییزوجینشاغلدردانشگاهاصفهان.خانوادهپژوهی،سالاول،شماره 2.
  فري، مايکل (1382). شناخت درماني گروهي. ترجمه: علي صاحبي. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهي.
  فیاض، ایراندخت؛ کریمی، مرضیه (1389). بررسی مهارت‌های ارتباطی بین فردی در سیره معصومان (ع). دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی.
  قاسم زاده، حبیب آ... (1387). رفتاری درمانی شناختی. تهران: انتشارات ارجمند.
  محسنیانراد،مهدی (1369). ارتباطشناسی.انتشاراتصداوسیمایجمهوریاسلامیایران،چاپاول،ص 41-46.
  محمدی، ابوالفضل؛ زرگر، فاطمه؛ امیدی، عبدا...؛ محرابی، علی؛ اکبری، مهدی؛ بقولی، حسین؛ تویسرکانی،، امیری، مهدیه؛ میرزایی، مصلح؛ نونهال، سامان و نونهال، زهرا (1394). مقدمه¬ای بر نسل سوم درمان¬های شناختی رفتاری. تهران: انتشارات ارجمند.
  منصوری، مریم (1391). بررسی رابطه کنترل فکر، اجتناب شناختی و تفکر مثبت با الگوی کنترل عاطفی. پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد بیرجند.
  مهدويان، فاطمه (1389). بررسي نقش آموزش ارتباط در رضايت مندي زناشويي. پايان نامه¬ي كارشناسيارشد، انستيتو روان پزشكي ايران.
  میکائیلی، فرزانه (1389). همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس. مجله روانپزشکی و روانشناسیبالینی ایران، 16 (4)، 478- 468.
  میلانی فر، بهروز (1373). بهداشت روانی. تهران: انتشارات قومس.
  مینوچین، آندره (1373). خانواده و خانواده درمانی. ترجمه محمد باقر ثنایی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  نصری، مریم (1383). بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
  هرمزی مقدم (1393). مقایسه اضطراب و توانایی کنترل فکر دانش¬آموزان با مصرف قرص آهن و بدون مصرف قرص آهن. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد بیرجند.
  هنرپروران، نازنین؛ قادری، زهرا و قبادی، کبری (1390). مقايسه‌ي الگوهاي ارتباط و تعارضات زناشويي در زنان متأهل شاغل در بانك‌هاي دولتي و زنان خانه‌دار شهر شيراز. فصلنامه‌ي علمي – پژوهشي جامعه‌شناسي زنان، 2 (3)، 123- 103. 
  منابع لاتین
  Arieta, M. T. (2008). Women s'couple relationship satisfaction: The impact of family structure and interparental conflict. Unpublished Doctoral Dissertation.Sanfrancisco University.
  Chang, S. L (2008). Family background and marital satisfaction of newlyweds. Generational transmission of relationship interaction patterns. Unpublished Master’s Thesis, California State University.
  Driver, J. L., Gottman, j. M (2004). Daily marital interactions and positive affect during marital conflict among newlywed couples. Journal of Family Process; 43(3), 301-314.
  Duffy, Michael, (1999) “Handbook of Counseling and Pyschotherapy with older adult” Canada.
  Gillpatrick, S. (2008). 7 Ways couples add conflict to conflictCenterstone,Wellness program.
  Goldenberg, I. & Goldenberg H (2004). (5th Ed).”Family Therapy”, Peacock Publishers.
  Halog, W (1984). Psychological predictors of marital adjustment in breast cancer patients. Psychology, Health & Medicine; 7 p. 37-51.
  Hamamci, Z (2005). Dysfunctional relationship beliefs in martial satisfaction & adjustment. Social Behavior &personality: an International journal; 87 Pp 701-954.
  Heiman,j.R.,& verhulst, j (2001). Sexual dysfntion and marriage. In F.D., Fincham & T. N. Bradbury (Eds), the psychology of marriage: Basic issues and applications. New York: Guilford press.
  Nelson (2001). Effect ion focus solve solution at increase marital problem. The Co evolution Of the family. Journal Of personality. Chicago, pp. 28-60.
  Patterson T (2005). Cognitive Behavioral Couple Therapy, In: M. Harway, Hand book of Couple Therapy.1ed. New Jersey: Wiley; 119-140.
  Wells A, Davies M (1994). The thought control questionnaire: a measure of individualdifferences in the control of unwanted thought. Behavior Research and Therapy; 32: 78- 87.
  Young, Mark. E, (1998), Counseling and Psychotherapy for couples. Stetson university.


  چکیده ‌ح
  فصل اول: کلیات پژوهش
  مقدمه 3
  1-1 بیان مسئله 4
  1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش 10
  1- 3 اهداف پژوهش 11
  1- 4 فرضیات 11
  1- 5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 11
  1- 5- 1 تعاریف نظری 11
  1- 5- 2 تعاریف عملیاتی 12
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
  مقدمه 14
  2- 1 رضایت زناشویی 14
  2- 2 بررسی علل نارضایتی زندگی زناشویی 17
  2- 2- 1 تئوري تفاوت ادراكي 17
  2- 2- 2 تئوری‌های رفتاري تعارض 19
  2- 2- 3 ویژگی‌های شخصیتی 20
  2- 3 مسائل مالی 20
  2- 4 فعالیت اوقات فراغت 20
  2- 5 رابطه جنسی 20
  2- 6 فرزند و ازدواج 21
  2- 7 خانواده و دوستان 21
  2- 8 نقش‌هایی مربوط به برابری زن و مرد 21
  2- 9 جهت‌گیری عقیدتی (مذهبی) 22
  2- 10 استرس 22
  2- 11 ارتباطات 23
  2- 12 نقش ارتباط زوجین در تعارضات زناشویی 23
  2- 13 ارتباط چیست؟ 24
  2- 14 انواع ارتباط 24
  2- 15 موانع برقراری ارتباط 25
  2- 15- 1 موانع مکانیکی 25
  2- 15- 2 موانع معنایی 25
  2- 15- 3 موانع روانی 26
  2- 16 نظریه ارتباطی ساتیر و خانواده 27
  2- 17 الگو‌های ارتباطی در خانواده 28
  2- 18 کنترل فکر و ارتباط زوجین 32
  2- 18- 1 تفکر از دیدگاه امام علی (ع) 32
  2- 18- 2 تعریف تفکر 33
  2- 18- 3 طبقه‌بندی تفکر 34
  2- 18- 4 تفکر غیر منطقی 34
  2- 18- 5 تفکر بی‌هدف 36
  2- 18- 6 تفکر هدفمند 36
  2- 18- 7 سبک‌های تفکر و پردازش اطلاعات 37
  2- 19 فراشناخت و کنترل فکر 37
  2- 20 گروه درمانی شناختی-رفتاری 41
  2- 20- 1 تعریف گروه 42
  2- 21 تاریخچه و تکامل درمان شناختی رفتاری 47
  2- 21- 1 درمان شناختی رفتاری 48
  2- 22 زوج درمانی 50
  2- 22- 1 زوج‌درمانی رفتاری 50
  2- 22- 2 زوج‌درمانی با تمرکز عاطفی 51
  2- 22- 3 زوج‌درمان روان‌پویشی 51
  2- 22- 4 زوج درمانی شناختی رفتاری 52
  2- 23 پیشینه‌های پژوهشی 53
  2- 23- 1 داخلی 53
  2- 23- 2 خارجی 54
  2- 27 جمع‌بندی 55
  فصل سوم: طرح تحقیق
  3-1 روش پژوهش 58
  3-2 جامعه آماری 58
  3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری 58
  3- 4 ملاکهای ورود 58
  3- 5 ملاکهای خروج 58
  3-4 ابزارهای اندازهگیری 59
  الف: پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستین و سالاوی 59
  ب: پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس 59
  ج: زوج درمانی رفتاری-شناختی 60
  3-5 نحوه اجرای پژوهش 61
  3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری 61
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
  مقدمه 63
  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
  مقدمه 76
  5- 1 محدودیت‌های پژوهشی 81
  5- 2 پیشنهادات 81
  5- 2- 1 پیشنهادات پژوهشی 81
  5- 2- 2 پیشنهادات کاربردی 81
  منابع و مأخذ
  منابع فارسی 83
  منابع لاتین 88
  ضمائم
  پیوست الف) پرسشنامه الگوی های ارتباطی کریستین و سالاوی 89
  پیوست ب: پرسشنامه کنترل فکر 92
  فهرست جداول
  جدول 3-1: پکیج زوج درمانی شناختی رفتاری 61
  جدول 4- 1: آلفای کرانباخ پرسشنامه ها 63
  جدول 4- 2: آمار توصیفی متغیر الگوهای ارتباطی 64
  جدول 4- 3: آمار توصیفی متغیر کنترل فکر 64
  جدول4-4: نرمال بودن خطای خرده مقیاس‌ها 65
  جدول 4- 5: همگنی واریانس ها در فرضیه اول 66
  جدول 4- 6: همگنی ماتریس کواریانس 66
  جدول 4- 7: تحلیل کواریانس و خطی بودن/ اثر گروه آموزشی در فرضیه اول 67
  جدول 4- 8: تحلیل کواریانس اثر بخشی مولفه های آموزش بر مولفه های الگوهای ارتباطی 69
  جدول 4- 9: آزمون مقایسه گروه های مختلف 69
  جدول 4- 10: نرمال بودن خطای خرده مقیاس‌ها 70
  جدول 4- 11: همگنی واریانس ها در فرضیه دوم 71
  جدول 4- 12: همگنی ماتریس کواریانس در فرضیه دوم 71
  جدول 4-13: تحلیل کواریانس و خطی بودن اثر گروه آموزشی در فرضیه دوم 72
  جدول 4- 14: تحلیل کواریانس اثر بخشی مولفه های آموزش بر مولفه های کنترل فکر 73
  جدول 4- 15: آزمون مقایسه گروه های مختلف در فرضیه دوم 74


  محتوای فایل دانلودی

  docx

  راهنمای استفاده

  اثربخشی درمانگری CBCTبر اصلاح الگوهای ارتباطی و راهبردهای کنترل فکر کنترل فکر زوجین با تعارضات زناشویی 102 صفحه ایی-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-این پایانامه توسط تایپ و تکثیریاس کبود ویراستاری شده ودرای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی می باشد.


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 200,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .rar
  • حجم فایل: 355 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر