اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی برافسردگی وشیدایی بیماران مردمبتلابه اختلال دوقطبی

200,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی برافسردگی وشیدایی بیماران مردمبتلابه اختلال دوقطبی
 • کد فایل: 5335
 • قیمت: 200,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 471 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1373 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 238 صفحه
 • اطلاعات فروشنده
 • شرح فایل

  پایانامه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی برافسردگی وشیدایی بیماران مردمبتلابه اختلال دوقطبی 238 صفحه ایی-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-این پایانامه توسط تایپ و تکثیریاس کبود ویراستاری شده ودارای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی می باشد.
  چکیده
  اختلال دوقطبی (شیدایی - افسردگی) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است. عوامل روان-شناختی تأثیر بسزایی در کنترل و یا پیشرفت این اختلال دارند. موج سوم درمانهای شناختی_ رفتاری شامل درمان هایی با تاکید بر همین شرایط در حال رشد بوده که در این میان، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی جزء اصول پایه این درمانها بشمار می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شیدایی و افسردگی بیماران دارای اختلال دوقطبی بوده است.پژوهش حاضرمطالعه ای ازنوع نیمه‌آزمایشی براساس طرح پیش‌آزمون_ پس‌آزمون باگروه آزمایش وگواه بود. برای تعیین حجم نمونه،باروش نمونه گیری دردسترس تعداد30نفراز بیماران مرد دارای اختلال دوقطبی دو انتخاب ودر ادامه به‌صورت تصادفی ساده به دوگروه16نفره (آزمایش وگواه) تقسیم ‌شدندپرسشنامه افسردگی بک (1970) وپرسشنامه شیدایی یانگ(1987) استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی پس از حذف اثر نمرات پیش‌آزمون، تأثیر معنی داری بر نمرات افسردگی و شیدایی گروه آزمایش در نمرات پس آزمون داشته و در بهبود حال بیماران تأثیر مثبتی گذاشته است؛بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود شیدایی و افسردگی بیماران دارای اختلال دوقطبی تأثیر مثبتی داشته است.
  واژگان کلیدی:شناخت‌درمانی،ذهن‌آگاهی،اختلال دوقطبی،افسردگی، شیدایی


  چکیده 1
  فصلاول: کلیات پژوهش
  مقدمه 3
  1- 1 بیانمسئله 5
  1- 2 اهمیتوضرورتپژوهش 8
  1- 3 اهدافپژوهش 9
  1- 4 فرضیه‌هایپژوهش 9
  1- 5 تعاریفنظریوعملیاتی 9
  1- 5- 1 تعاریفنظری 9
  1- 5- 2 تعاریفعملیاتی 10
  فصلدوم: ادبیاتوپیشینهپژوهش
  مقدمه 12
  2- 1 اختلالدوقطبی 13
  2- 1- 1 شيوعاختلالاتدوقطبی 13
  2-2 افسردگي 18
  2- 2- 1 افسردگيتک‌قطبی 19
  2- 2- 2 افسردگيدوقطبی 19
  2- 2- 3 افسردگيعمده 20
  2- 3 اختلالاتافسردگي 20
  2- 3- 1 سبب‌شناسیاختلالافسردگي 28
  2- 3- 2 اختلالافسردگيوسن 31
  2- 3- 3 اختلالافسردگيوجنس 32
  2- 4 افسردگيدرکودکان 33
  2- 4- 1 اختلالسازگاريهمراهباافسردگي 34
  2- 4- 2 روش‌هایتشخيصوارزيابيافسردگيدركودكان 39
  2-4-2 نسلاولرفتاردرمانی: کاربردهایبالینیتحلیلتجربیرفتار 40
  2-4-3 نسلدومرفتاردرمانی: تأکیدگستردهبرشناخت 41
  2-4-4«نسلسوم»رفتاردرمانی: درمان‌هایمبتنیبرپذیرشوذهنآگاهی 42
  2-4-9 چگونگیمکانیسماثرذهنآگاهیبرهیجانات 51
  2- 5 مانيياشيدايي 52
  2- 6 پیشینه‌هایپژوهشی 53
  2- 6- 1 پیشینه‌هایپژوهشیداخلی 53
  2- 6- 2 پیشینه‌هایپژوهشیخارجی 55
  فصلسوم: طرحپژوهش
  مقدمه 57
  3- 1 روشپژوهش 57
  3- 2 جامعهآماری 57
  3- 3 نمونهآماری 57
  3- 4 ابزارهایاندازه‌گیری 57
  3- 4- 1 پرسشنامهافسردگیبک 57
  3- 4- 2 پرسشنامهشیدایییانگ 58
  3- 5 پکیجشناختدرمانیمبتنیبرذهن‌آگاهی 58
  3- 6 روشاجرا 59
  3- 7 روشتجزیهتحلیلداد‌ها 60
  فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادهها
  مقدمه 62
  4- 1 آمارتوصیفی 62
  4- 2 آماراستنباطی 64
  فصلپنجم: تجزیهتحلیلدادهها
  مقدمه 70
  5- 1 محدودیتهایپژوهش 74
  5- 2 پیشنهادها 74
  5- 2- 1 پیشنهادهایکاربردی 74
  5- 2- 2 پیشنهادهایپژوهشی 74
  منابع
  منابعفارسی 77
  منابعلاتین 80
  ضمائم
  پیوستالف: پرسشنامهشیدایییانگ 84
  پیوستب: پرسشنامهافسردگیبک 87


  فهرست شکل ها
  عنوان صفحه
  شکل4-1: مقایسهمیانگینپیشآزمونوپسآزمونبرایمتغیرشیدایی 63
  شکل4-2: مقایسهمیانگینپیشآزمونوپسآزمونبرایمتغیرافسردگی 76


  فهرست جداول
  عنوان صفحه
  جدول 3- 1: خلاصهجلساتپکیجشناختدرمانیمبتنیبرذهن‌آگاهی 59
  جدول 4- 1: آلفایکرانباخپرسشنامه‌ها 62
  جدول 4- 2 آمارتوصیفیمتغیرها 63
  جدول 4- 3: بررسینرمالبودنبرایفرضیهاول 64
  جدول 4- 4: همگنیواریانس‌ها 65
  جدول 4- 5: همگنیشیب‌خطرگرسیون 65
  جدول 4- 6: تحلیلکوواریانسوخطیبودناثرگروه‌هایآموزشی 66
  جدول 4- 7: مقایسه‌یگروه‌هایمختلفبرایمیانگینکلیافسردگی 66
  جدول 4- 8: بررسینرمالبودنبرایفرضیهدوم 66
  جدول 4- 9: همگنیواریانس‌ها 67
  جدول 4- 10: همگنیشیب‌خطرگرسیون 67
  جدول 4- 11: تحلیلکوواریانسوخطیبودناثرگروه‌هایآموزشی 68
  جدول 4- 12: مقایسه‌یگروه‌هایمختلفبرایمیانگینکلیشیدایی 68


  محتوای فایل دانلودی

  docx

  راهنمای استفاده

  پایانامه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی برافسردگی وشیدایی بیماران مردمبتلابه اختلال دوقطبی 238 صفحه ایی-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی-این پایانامه توسط تایپ و تکثیریاس کبود ویراستاری شده ودرای تضمین کیفیت می باشد و آماده صحافی می باشد.


  خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 200,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .rar
  • حجم فایل: 471 کیلوبایت

  راهنمای خرید و دانلود فایل

  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
  • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
  • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

  نام
  ایمیل
  تلفن تماس
  سوال یا نظر